• ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ/Government of Karnataka

ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ

ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ವಸತಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಅನ್ನು 2000 ರಲ್ಲಿ "ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ವಸತಿ ಒದಗಿಸಲು" ವಿಶೇಷ ಉದ್ದೇಶದ ವಾಹನವಾಗಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಾಧನೆಗಳು

  • "ಇ-ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ನವೀನ ಬಳಕೆ" 2018 - ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
  • PMAY(ಗ್ರಾಮಿನ್) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2017-18 - ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ
  • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ (ಚಿನ್ನ) 2013-14 - ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ
  • ಹುಡ್ಕೊ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2014 - ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ.
  • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ (ಕಂಚಿನ) 2010-11 - ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ

ಸುದ್ದಿಗಳು

ಗ್ರಾಮೀಣ ಯೋಜನೆಗಳು

ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಾಹಿತಿ