• ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ/Government of Karnataka

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿಷಯ
1 ಸೆಕ್ಷನ್ 4(1)(ಅ)
2 ಸೆಕ್ಷನ್ 4(1)(ಆ)
3ಎ ಸೆಕ್ಷನ್ 4(1)(ಆ) - ಅನುಬಂಧ -ನಮೂನೆ 02 ಎ
3ಬಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 4(1)(ಆ) - ಅನುಬಂಧ –ನಮೂನೆ 03 ಎ ಪೂರ್ಣ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಾಗಿ ಅಡಮಾನ ಪತ್ರ
3ಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 4(1)(ಆ) - ಅನುಬಂಧ -ನಮೂನೆ 09 ಗ್ರಾಮೀಣ ಕೆಲಸದ ಆದೇಶ
3ಡಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 4(1)(ಆ) - ಅನುಬಂಧ -ನಮೂನೆ 01 ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಎರಡೂ ಸಾಮಾನ್ಯ
3ಇ ಸೆಕ್ಷನ್ 4(1)(ಆ) - ಅನುಬಂಧ -ನಮೂನೆ 01 ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಎರಡೂ ಸಾಮಾನ್ಯ
3ಎಪ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 4(1)(ಆ) – ಅನುಬಂಧ- ನನ್ನ ಮನೆ ನನ್ನ ಸ್ವತ್ತು
3ಜಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 4(1)(ಆ) – ಅನುಬಂಧ- ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಬಸವ ಯೋಜನೆ
3ಎಚ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 4(1)(ಆ) – ಅನುಬಂಧ- ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್
3ಐ ಸೆಕ್ಷನ್ 4(1)(ಆ) – ಅನುಬಂಧ- ಗ್ರಾಮೀಣ ಮನೆಗಳ ಯೋಜನೆ
3ಜೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 4(1)(ಆ) – ಅನುಬಂಧ- ವಾಜಪೇಯಿ ನಗರ ಮನೆಗಳ ಯೋಜನೆ
4 ನಾಗರಿಕ ಚಾರ್ಟರ್