ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ | Government of Karnataka

logo
ಒಟ್ಟು ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು(ಗ್ರಾಮೀಣ): 211414         24 ಘಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು (ಗ್ರಾಮೀಣ) : 0                               ಒಟ್ಟು ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು(ನಗರ) : 18502         24 ಘಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು (ನಗರ) : 0

ಗ್ರಾಮೀಣ

ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಕಾವೇರಿ ಭವನ, 9ನೇ ಮಹಡಿ, ಸಿ & ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್
ಕೆ. ಜಿ . ರೋಡ್, ಬೆಂಗಳೂರು - 560009
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 91-080-22247317
ಇಮೇಲ್ : rgrhcl@nic.in

ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ : 080-23118888

ಸುದ್ದಿಗಳು

  • ಕೆಳಕಂಡ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ
    02 ಹಿರಿಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು
    01 ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಯಲ್ ಹಾರ್ಡ್ ವೇರ್ ಇಂಜಿನೆಯರ್
    ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
  • "ನನ್ನ ಮನೆ" ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡತಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಮನೆಯ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿವರಗಳು

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಅರ್ಜಿ - ಬೆಂಗಳೂರು

ನಗರ