ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ | Government of Karnataka

logo

ವರ್ಗವಾರು ಮಾಹಿತಿ / Categorywise Report


Whatever
Category A
Whatever
Category B-Reconstruction
Whatever
Category B-Repair
Whatever
Category C

ವರ್ಗ: A = ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮನೆ, B = ಭಾಗಶಃ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮನೆ, C = ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮನೆ