ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ | Government of Karnataka

logo

ವರ್ಗವಾರು ಮಾಹಿತಿ / Categorywise Report


Select Series Year :   *


ವರ್ಗ: A = ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮನೆ(Fully Damaged), B = ಭಾಗಶಃ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮನೆ(Partial Damaged), C = ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮನೆ(Minor Damaged)