ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ | Government of Karnataka

logo
Cumulative Houses Completed(Rural): 255970         Houses Completed in 24Hours(Rural) : 0                               Cumulative Houses Completed(Urban) : 23829         Houses Completed in 24Hours(Urban) : 0

News and Events