ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ | Government of Karnataka

           
Rajiv Gandhi Housing Corporation Limited
(A Government Of Karnataka Enterprise)
                                        logo               logo              
logo

Flood Affected Rehabilitation Scheme

RURAL

Contact Us

Cauvery Bhavan, 9th Floor, C & F Block
K. G. Road, Bengaluru - 560009
Fax: 91-080-22247317
Email ID: rgrhcl@nic.in

CALL CENTER : 080-23118888