• ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ/Government of Karnataka

Flood Affected Victims Report (Rural)
ನೆರೆ ಸಂತ್ರಸ್ಥರ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ - 2019
ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮನೆಗಳು (ಶೇಕಡ 75% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು)ಮೂಲ ರಚನೆಗೆ (Structural Damage) ದಕ್ಕೆಯಾಗಿ
ಗೋಡೆ/ಛಾವಣಿಯ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಅಗತ್ಯವಿರುವ
ಭಾಗಶ: ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮನೆ(ಶೇಕಡ 25% ರಿಂದ 75%)
ಮೂಲ ರಚನೆಗೆ (Structural Damage) ದಕ್ಕೆಯಾಗದೇ
ಭಾಗಶ: ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮನೆ (ಶೇಕಡ 15% ರಿಂದ 25%)
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅನುಮೋದಿಸಿದ ಅಧಿಕೃತ ಸಂತ್ರಸ್ಥರುಜಿಪಿಎಸ್ ಆಧಾರಿತ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು
ಅಧಿಕೃತಅನಧಿಕೃತಅಧಿಕೃತಅನಧಿಕೃತಅಧಿಕೃತಅನಧಿಕೃತ
ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಶೆಡ್ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ
ಕ್ರ.ಸಂಜಿಲ್ಲೆಒಟ್ಟು(4+5+6)ಬಾಡಿಗೆಸ್ವಂತ ನಿರ್ಮಾಣಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ನಿರ್ಮಾಣಎನ್.ಡಿ.ಆರ್.ಎಫ್.ನಡಿ ಸಹಾಯ ಪಡೆದವರುಇರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಸ್ಥಳಾಂತರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು(11+12)ಇರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಸ್ಥಳಾಂತರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು(3+10)ಒಟ್ಟು(16+17)ಎನ್.ಡಿ.ಆರ್.ಎಫ್.ನಡಿ ಸಹಾಯ ಪಡೆದವರುಇರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಸ್ಥಳಾಂತರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು(19+20)ಇರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಸ್ಥಳಾಂತರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು(14+18)ಒಟ್ಟು(24+25)ಎನ್.ಡಿ.ಆರ್.ಎಫ್.ನಡಿ ಸಹಾಯ ಪಡೆದವರುಇರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಸ್ಥಳಾಂತರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು(27+28)ಇರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಸ್ಥಳಾಂತರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು(22+26)ಒಟ್ಟು(13+21+29)ಪ.ಜಾತಿಪ.ಪಂಸಾಮಾನ್ಯಅ.ಸಂಒಟ್ಟುಆರಂಭಿಕ ಹಂತತಳಪಾಯಗೋಡೆಛಾವಣಿಪೂರ್ಣ
1
2345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940
1 Bagalkot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ballari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Belagavi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Chamarajanagar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Chikkamagaluru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 DakshinaKannada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Davanagere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Dharwad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Gadag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Hassan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Haveri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Kalaburagi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Kodagu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Koppal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Mandya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Mysuru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Raichur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Shivamogga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Udupi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 UttaraKannada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Vijayapura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Yadgiri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  ಒಟ್ಟು/Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0