ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ | Government of Karnataka

logo
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ
ಕಾವೇರಿ ಭವನ, 9ನೇ ಮಹಡಿ, ಸಿ & ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್
ಕೆ. ಜಿ . ರೋಡ್, ಬೆಂಗಳೂರು - 560009
ಫೋನ್ : 91-080-22106888
             91-080-23118888
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 91-080-22247317
ವೆಬ್ ಸೈಟ್: http://ashraya.kar.nic.in
ಇಮೇಲ್: rgrhcl@nic.in

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಮೇಲ್
1 ಶ್ರೀ ವಿ. ಅನ್ಬುಕುಮಾರ್, ಐಎಎಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು 21
2 ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎನ್ ಬಿರಾದರ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಕಾ.ಅ)ಪ್ರ 29
3 ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎನ್ ಬಿರಾದರ್ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಸಾ.ಅ) 29
4 ಶ್ರೀ ಎಂ.ಭಾಸ್ಕರ್ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ತಾಂತ್ರಿಕ) 54
5 ಶ್ರೀ ಜಾನ್ ಪಾಲ್ ಡಿ. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆನಲಿಸ್ಟ್ 69
6 ಶ್ರೀ ರವಿಕುಮಾರ್.ಡಿ. ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಕಾ.ಅ) 32
7 ಶ್ರೀಮತಿ.ಆಶಾ.ಎಸ್ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ ನಗರ) 34
8 ಶ್ರೀ ಉಸ್ಮಾನ್ ಪಾಷ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಕಾ.ಅ) 33
9 ಶ್ರೀಮತಿ ಸರೋಜ ಜಿ. ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ದೇ.ಅ.ವ.ಯೋಜನೆ) 35
10 ಶ್ರೀ ಬಸಪ್ಪ.ಸಿ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಸಾ.ಅ) 36
11 ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ವಿ ಶಿಂದಗಿ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಹ&ಲೆ) 28
12 ಶ್ರೀ ಇ.ಪಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ತಾಂತ್ರಿಕ) ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ತಾಂತ್ರಿಕ) ಪ್ರ 35
13 ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ್ ಬಿ. ಕುರ್ಬೆಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಹ&ಲೆ) 43
14 ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ್.ಎಸ್.ಎ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ (ಗ್ರಾಮೀಣ) 49
15 ಶ್ರೀಮತಿ ವಾರಿಜ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಕಾ.ಅ) 39
16 ಶ್ರೀಮತಿ ಮೆಹಬೂಬಿ ಅ. ಬಡೆಖನ್ನವರ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಹ&ಲೆ) 44
17 ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಲತಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಸಾ.ಅ) 40
18 ಶ್ರೀ ಸುಬ್ಬರಾಯ ನಾಯ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಕಂಪ್ಯೂಟರ್) 59
19 ಕು.ಹೊನ್ನಮ್ಮ.ಬಿ.ಎಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಸಾ.ಅ) 47
20 ಶ್ರೀ ಪಾಂಡುರಂಗ.ಜಿ.ಎಂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸಹಾಯಕರು (ಕಾ.ಅ)  
21 ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ.ಎಸ್.ವಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸಹಾಯಕರು (ಕಾ.ಅ) 48
22 ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ್.ಡಿ.ಕೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸಹಾಯಕರು (ಸಾ.ಅ)  
23 ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ.ಎಸ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸಹಾಯಕರು (ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿದೇಶಕರು) 23
24 ಶ್ರೀಮತಿ ಮಧುಕುಮಾರಿ.ಆರ್. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸಹಾಯಕರು (ಕಂಪ್ಯೂಟರ್) 68
25 ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರೇಮಾಲೀಲಾ.ಎಸ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸಹಾಯಕರು (ಟಪಾಲ್)  
26 ಶ್ರೀ ಜಾಕೀರ್ ಹುಸೇನ್ ಡಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸಹಾಯಕರು (ಟಪಾಲ್)
27 ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸಹಾಯಕರು (ಕಾ.ಅ) 50
28 ಶ್ರೀಮತಿ ಜ್ಯೋತಿ.ಬಿ.ವಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸಹಾಯಕರು (ಹ&ಲೆ) 46
29 ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ.ಹೆಚ್.ಎಸ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸಹಾಯಕರು ಹಾಗೂ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಆಡಳಿತ)ಪ್ರ. 56