ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ | Government of Karnataka

logo

Flood Affected Family Details


ಜಿಲ್ಲೆ/District: ತಾಲ್ಲೂಕು/Taluk: ಗ್ರಾ.ಪಂ/GP:

ವರ್ಗ: A = ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮನೆ, B = ಭಾಗಷಃ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮನೆ, C = ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮನೆ