• ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ/Government of Karnataka

Flood Affected Family Details
ವರ್ಗ: A = ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮನೆ, B = ಭಾಗಷಃ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮನೆ, C = ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮನೆ