ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ | Government of Karnataka

                                                                               
Rajiv Gandhi Housing Corporation Limited
(A Government Of Karnataka Enterprise)
                                                                               
Cauvery Bhavan, 9th Floor, C & F Block
K. G. Road, Bengaluru - 560009
Fax: 91-080-22247317
Email ID: rgrhcl@nic.in

ವಸತಿರಹಿತ/ನಿವೇಶನರಹಿತ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಮೀಕ್ಷಾ ವರದಿ
Houseless/Siteless Survey Report


ವಸತಿರಹಿತ/ನಿವೇಶನರಹಿತ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಆಯ್ಕೆ ವರದಿ/Houseless/SiteLess Survey Selection Report
ಕ್ರ.ಸಂ/Sl.Noಜಿಲ್ಲೆ/Districtಒಟ್ಟು ವಸತಿರಹಿತ ಕುಟುಂಬಗಳು/Total Houseless Familiesಒಟ್ಟು ನಿವೇಶನರಹಿತ ಕುಟುಂಬಗಳು/Total Siteless Familiesಒಟ್ಟು ವಸತಿರಹಿತ/ನಿವೇಶನರಹಿತ ಕುಟುಂಬಗಳು/Total SiteLess/HouseLess Familiesಒಟ್ಟು ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ/Total Ration Cardಒಟ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ/Total Mobile Noಠರಾವು ಸಂಖ್ಯೆ ನಮೂದಿಸಿರುವುದು/Resolution No Enteredಖಾಲಿ ನಿವೇಶನ ಜಿಪಿಎಸ್/Vacant Site GPS Doneಗ್ರಾ.ಪಂ ಲಾಗಿನ್/GP Loginತಾ.ಪಂ ಲಾಗಿನ್/TP Loginಜಿ.ಪಂ ಲಾಗಿನ್/ZP Loginನಿಗಮದ ಲಾಗಿನ್/Admin Loginನಿಗಮದ ಅನುಮೋದನೆ/Admin Approved
1
2
3
4
8
5
6
7
9
10
11
12
13
14
1 Bagalkot 62272 31637 93909 63677 59185 89107 29757 64161 843 5 0 80896
2 Ballari 29565 17930 47495 29983 32358 44710 16549 30946 1359 25896 0 13535
3 Belagavi 205708 19295 225003 110847 72921 223453 29798 195209 7521 6539 0 150763
4 Bengaluru Rural 11489 22585 34074 16651 15078 32398 21053 13022 869 75 0 29659
5 Bengaluru Urban 7117 41124 48241 29615 32858 47274 40784 7460 109 309 0 46859
6 Bidar 89301 4410 93711 35106 19188 86765 9393 84320 2694 21974 4630 31147
7 Chamarajanagar 51311 38217 89528 43874 17532 88830 39318 50213 1402 249 0 83490
8 Chikkaballapur 39565 30382 69947 38894 29581 58081 17354 52604 793 569 0 47273
9 Chikkamagaluru 26803 33363 60166 38326 34781 58922 35524 24643 858 101 0 57338
10 Chitradurga 71911 26568 98479 70277 45178 90856 27758 70724 880 105 0 81635
11 DakshinaKannada 19496 30189 49685 35792 41536 48835 32336 17350 413 14 0 47757
12 Davanagere 64770 27609 92379 55643 38652 89008 26447 65934 984 18162 0 62000
13 Dharwad 64952 15985 80937 42365 32560 80027 17571 63368 194 160 0 76984
14 Gadag 48511 27969 76480 49846 36754 74873 27412 49069 1166 335 0 69802
15 Hassan 57785 8456 66241 42266 30512 64685 11546 54695 417 126 0 61921
16 Haveri 70993 15378 86371 69858 59009 83500 17646 68725 581 339 0 80010
17 Kalaburagi 160349 4536 164885 109475 87592 157238 9258 155630 5539 18593 0 57977
18 Kodagu 10289 16254 26543 15639 13554 26194 17599 8944 132 1 6 25922
19 Kolar 38469 10509 48978 24675 17496 47409 11791 37189 74 73 0 46652
20 Koppal 57150 16806 73956 65561 54800 72091 19410 54547 722 40 199 65844
21 Mandya 92730 42181 134911 72352 55520 131190 43303 91610 609 1481 0 125952
22 Mysuru 77175 41769 118944 56196 33410 112848 36108 82841 3567 2423 2 87477
23 Raichur 120704 16205 136909 44202 23508 113292 12706 124209 3229 2887 113 69953
24 Ramanagara 32524 19581 52105 32130 27005 50903 21347 30765 202 5 535 49062
25 Shivamogga 44722 31965 76687 57745 50486 73738 32699 43994 444 115 0 67992
26 Tumakuru 78175 29343 107518 44590 28890 102966 34914 72610 861 19 0 94987
27 Udupi 16642 32260 48902 30918 39377 47396 32343 16559 3053 1652 0 40431
28 UttaraKannada 35244 28295 63539 44703 33270 62810 33980 29559 266 356 0 61780
29 Vijayanagara 53036 13041 66077 38050 31264 64357 13169 52908 1650 39469 96 15953
30 Vijayapura 101850 14623 116473 50101 26517 100050 54030 62460 8450 9575 0 60966
31 Yadgiri 73046 8512 81558 37345 15563 72019 7777 73781 3988 19781 0 10978
  ಒಟ್ಟು/Total 1913654 716977 2630631 1496702 1135935 2495825 780680 1850049 53869 171428 5581 1902995