ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ | Government of Karnataka

                                                                               
Rajiv Gandhi Housing Corporation Limited
(A Government Of Karnataka Enterprise)
                                                                               
Cauvery Bhavan, 9th Floor, C & F Block
K. G. Road, Bengaluru - 560009
Fax: 91-080-22247317
Email ID: rgrhcl@nic.in

ವಸತಿರಹಿತ/ನಿವೇಶನರಹಿತ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಮೀಕ್ಷಾ ವರದಿ
Houseless/Siteless Survey Report


ವಸತಿರಹಿತ/ನಿವೇಶನರಹಿತ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಆಯ್ಕೆ ವರದಿ/Houseless/SiteLess Survey Selection Report
ಕ್ರ.ಸಂ/Sl.Noಜಿಲ್ಲೆ/Districtಒಟ್ಟು ವಸತಿರಹಿತ ಕುಟುಂಬಗಳು/Total Houseless Familiesಒಟ್ಟು ನಿವೇಶನರಹಿತ ಕುಟುಂಬಗಳು/Total Siteless Familiesಒಟ್ಟು ವಸತಿರಹಿತ/ನಿವೇಶನರಹಿತ ಕುಟುಂಬಗಳು/Total SiteLess/HouseLess Familiesಒಟ್ಟು ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ/Total Ration Cardಒಟ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ/Total Mobile Noಠರಾವು ಸಂಖ್ಯೆ ನಮೂದಿಸಿರುವುದು/Resolution No Enteredಖಾಲಿ ನಿವೇಶನ ಜಿಪಿಎಸ್/Vacant Site GPS Doneಗ್ರಾ.ಪಂ ಲಾಗಿನ್/GP Loginತಾ.ಪಂ ಲಾಗಿನ್/TP Loginಜಿ.ಪಂ ಲಾಗಿನ್/ZP Loginನಿಗಮದ ಲಾಗಿನ್/Admin Loginನಿಗಮದ ಅನುಮೋದನೆ/Admin Approved
1
2
3
4
8
5
6
7
9
10
11
12
13
14
1 Bagalkot 62128 31661 93789 63581 58467 88995 29578 64220 804 5 0 80896
2 Ballari 29559 17817 47376 29957 32022 44590 16333 31043 1228 25896 0 13535
3 Belagavi 205426 19578 225004 109499 69781 223453 27642 197365 6880 6538 0 150763
4 Bengaluru Rural 11461 22347 33808 16533 14775 32330 20777 13032 632 75 0 29659
5 Bengaluru Urban 7055 41111 48166 29519 32778 47272 40747 7422 106 309 0 46859
6 Bidar 89236 4474 93710 33876 17600 86768 7419 86293 1962 26600 0 31147
7 Chamarajanagar 51283 38243 89526 43775 16695 88825 39104 50425 1393 249 0 83490
8 Chikkaballapur 39338 22596 61934 31010 25154 57711 16812 45126 717 569 0 47273
9 Chikkamagaluru 26645 33487 60132 38154 34432 58914 35133 25000 800 100 0 57338
10 Chitradurga 71452 26941 98393 69832 44348 90803 26992 71404 744 105 0 81635
11 DakshinaKannada 19400 30179 49579 35628 41123 48828 32036 17544 396 14 0 47757
12 Davanagere 64525 27632 92157 55215 37645 88967 25614 66545 899 18162 0 61965
13 Dharwad 64936 16001 80937 42280 31808 80042 17474 63465 202 160 0 76984
14 Gadag 48369 27718 76087 49404 35923 74784 27312 48776 1138 335 0 69802
15 Hassan 57720 8296 66016 41717 29665 64678 10489 55527 239 126 0 61921
16 Haveri 70970 14590 85560 69082 57974 83459 16338 69222 554 337 0 80010
17 Kalaburagi 160318 4569 164887 108418 86464 157236 6539 158351 3783 18593 0 57977
18 Kodagu 10233 16304 26537 15549 13193 26185 17373 9164 120 1 0 25922
19 Kolar 38444 10534 48978 24591 16807 47409 11417 37563 67 73 0 46652
20 Koppal 56997 16537 73534 65006 54151 71972 17881 55654 605 236 0 65844
21 Mandya 92492 42273 134765 71593 54567 131184 42239 92528 528 1481 0 125952
22 Mysuru 76645 42291 118936 55769 31995 112838 35448 83493 3256 2425 0 87477
23 Raichur 120566 16343 136909 44118 21977 113161 12159 124756 3130 3000 0 69953
24 Ramanagara 32178 19882 52060 31641 26539 50826 19671 32395 144 5 535 48985
25 Shivamogga 44439 32172 76611 57297 49846 73734 31154 45463 310 110 0 67994
26 Tumakuru 77947 29204 107151 43313 26909 102946 33307 73850 685 19 0 94987
27 Udupi 16419 32483 48902 30747 39175 47394 31727 17175 3101 1581 0 40431
28 UttaraKannada 34046 29493 63539 43756 32357 62802 32464 31075 212 356 0 61780
29 Vijayanagara 53028 12775 65803 37839 30792 64166 12844 52959 1626 39469 0 15861
30 Vijayapura 101780 14693 116473 49735 24915 100106 53610 62880 8223 9575 0 60966
31 Yadgiri 72886 8672 81558 37124 14972 71729 7307 74251 3664 19781 0 10978
  ಒಟ್ಟು/Total 1907921 710896 2618817 1475558 1104849 2494107 754940 1863966 48148 176285 535 1902793