ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ | Government of Karnataka

logo

ಜಮೀನು ಲಭ್ಯತೆ ಮಾಹಿತಿ / LAND DETAILSLand Status - Rural
Available Land (in Acres and Cents) Identified Land (in Acres and Cents)
Sl NoDistrictGovt.Private PurchaseTotalGovt.PrivateTotalTotal Available Land +
Total Identified Land
1 Belagavi 5.5 9.5 15 0 0 0 15
2 Bagalkot 75.21 20.45 95.66 4 5 9 104.66
3 Vijayapura 0 60.25 60.25 24 16.985 40.985 101.235
4 Kalaburagi 15.9 22.82 38.72 0 0 0 38.72
5 Bidar 111.95 4.14 116.09 20.5 3 23.5 139.59
6 Raichur 12.58 23.26 35.84 5 3 8 43.84
7 Koppal 5.45 102.24 107.69 0 15.675 15.675 123.365
8 Gadag 3.05 103.165 106.215 2.16 104.48 106.64 212.855
9 Dharwad 7.5 38.145 45.645 6.23 11.1 17.33 62.975
10 UttaraKannada 2 0 2 0 3.75 3.75 5.75
11 Haveri 236.55 46.36 282.91 12.18 0 12.18 295.09
12 Ballari 32.03 29.29 61.32 5.52 5.05 10.57 71.89
13 Chitradurga 139.305 32.73 172.035 635.27 21.73 657 829.035
14 Davanagere 28.9 9 37.9 0 5.95 5.95 43.85
15 Shivamogga 51.118 2.03 53.148 5 0 5 58.148
16 Udupi 114.705 0 114.705 23.13 0 23.13 137.835
17 Chikkamagaluru 166.78 7.21 173.99 10 0 10 183.99
18 Tumakuru 144.32 23.39 167.71 1 11.88 12.88 180.59
19 Kolar 99.665 2 101.665 11 0 11 112.665
20 Bengaluru Urban 9.6 0 9.6 0 0 0 9.6
21 Bengaluru Rural 175.42 0 175.42 104 0 104 279.42
22 Mandya 97.525 4.975 102.5 385.715 6.325 392.04 494.54
23 Hassan 186.535 4.95 191.485 71.98 3.18 75.16 266.645
24 DakshinaKannada 185.24 0 185.24 28.18 0.5 28.68 213.92
25 Kodagu 11.6 0 11.6 0 0 0 11.6
26 Mysuru 44.84 47.25 92.09 4 0 4 96.09
27 Chamarajanagar 39.77 6.865 46.635 9.45 16.605 26.055 72.69
28 Ramanagara 12.4 49.23 61.63 19.2 0 19.2 80.83
29 Chikkaballapur 433.26 8.705 441.965 0 0 0 441.965
30 Yadgiri 12.325 3 15.325 34.2 2.5 36.7 52.025
  Total 2461.028 660.955 3121.983 1421.715 236.710 1658.425 4780.408