ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ | Government of Karnataka

logo

ಜಮೀನು ಲಭ್ಯತೆ ಮಾಹಿತಿ / LAND DETAILSLand Status - Rural
Available Land (in Acres and Cents) Identified Land (in Acres and Cents)
Sl NoDistrictGovt.Private PurchaseTotalGovt.PrivateTotalTotal Available Land +
Total Identified Land
1 Belagavi 3 8.5 11.5 0 0 0 11.5
2 Bagalkot 75.21 20.45 95.66 4 5 9 104.66
3 Vijayapura 0 60.25 60.25 24 16.985 40.985 101.235
4 Kalaburagi 15.9 22.82 38.72 0 0 0 38.72
5 Bidar 107.15 4.14 111.29 13 3 16 127.29
6 Raichur 15.58 23.26 38.84 5 3 8 46.84
7 Koppal 5.45 97.035 102.485 0 15.675 15.675 118.16
8 Gadag 3.05 105.165 108.215 2.16 104.48 106.64 214.855
9 Dharwad 7.5 38.145 45.645 6.23 11.1 17.33 62.975
10 UttaraKannada 2 7.125 9.125 0 4.3 4.3 13.425
11 Haveri 243.55 46.36 289.91 17.18 0 17.18 307.09
12 Ballari 30.03 29.29 59.32 3.52 5.05 8.57 67.89
13 Chitradurga 144.305 30.73 175.035 483.27 21.73 505 680.035
14 Davanagere 38.8 13.5 52.3 0 5.95 5.95 58.25
15 Shivamogga 62.118 2.03 64.148 9 0 9 73.148
16 Udupi 114.255 0 114.255 23.13 0 23.13 137.385
17 Chikkamagaluru 171.755 7.21 178.965 10 0 10 188.965
18 Tumakuru 134.845 28.39 163.235 1 11.88 12.88 176.115
19 Kolar 102.665 2 104.665 11 0 11 115.665
20 Bengaluru Urban 29.9 0 29.9 0 0 0 29.9
21 Bengaluru Rural 171.42 0 171.42 104 0 104 275.42
22 Mandya 97.525 4.975 102.5 384.49 3.825 388.315 490.815
23 Hassan 185.435 4.95 190.385 71.98 3.18 75.16 265.545
24 DakshinaKannada 195.79 0 195.79 28.18 0.5 28.68 224.47
25 Kodagu 11.6 0 11.6 0 0 0 11.6
26 Mysuru 46.97 47.25 94.22 24.38 0 24.38 118.6
27 Chamarajanagar 38.77 5.465 44.235 9.45 16.605 26.055 70.29
28 Ramanagara 14.4 49.23 63.63 19.2 0 19.2 82.83
29 Chikkaballapur 627.27 8.705 635.975 0 0 0 635.975
30 Yadgiri 10.125 3 13.125 34.2 2.5 36.7 49.825
31 Vijayanagara 0 0 0 0 0 0 0
  Total 2706.368 669.975 3376.343 1288.37 234.760 1523.130 4899.473