• ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ

  ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಮನೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕೆ?
  ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ....
  ತಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿನ ಮನೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ....  ಕೈಪಿಡಿ / User Manual

 • ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಳಗಳ ವಿವರ

  1. ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳು (Locations).
  2. ವಿನ್ಯಾಸ ಯೋಜನೆ (Layout Plan).
  3. ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (Unit Plan).
  4. ವೀಡಿಯೊ (Video)
  ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳು (Locations)

 • ಲಭ್ಯವಿರುವ ಫ್ಲಾಟ್ ಗಳ ಮಾಹಿತಿ

  ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಹುಮಹಡಿ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಫ್ಲಾಟ್ ಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.