ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ
ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ವಸತಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಬಹುಮಹಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಸತಿ ಯೋಜನೆ
 
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ (BBMP/ BMRDA/ BDA)
ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ /
Assembly Constituency
:       ಪ್ರದೇಶ /
Area
: