ಲಭ್ಯವಿರುವ ಫ್ಲಾಟ್ ವಿವರ
ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರುಒಟ್ಟು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಒಟ್ಟು ಬ್ಲಾಕ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಒಟ್ಟು ಫ್ಲಾಟ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಒಟ್ಟು ಫ್ಲಾಟ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿಕಲಚೇತನರಿಗೆಒಟ್ಟು ಫ್ಲಾಟ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇತರರಿಗೆಒಟ್ಟು ಬುಕ್ ಆಗಿರೋ ಫ್ಲಾಟ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಒಟ್ಟು ಬುಕ್ ಆಗಿರೋ ಫ್ಲಾಟ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿಕಲಚೇತನರಿಗೆಒಟ್ಟು ಬುಕ್ ಆಗಿರೋ ಫ್ಲಾಟ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇತರರಿಗೆಒಟ್ಟು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಒಟ್ಟು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿಕಲಚೇತನರಿಗೆಒಟ್ಟು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇತರರಿಗೆ
ಆನೇಕಲ್ 5 16 4044 75 3969 0 0 0 4044 75 3969
ಕೃಷ್ಣರಾಜಪುರಂ 2 4 524 0 524 0 0 0 524 0 524
ದಾಸರಹಳ್ಳಿ 1 1 797 17 780 0 0 0 797 17 780
ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ 1 8 483 0 483 0 0 0 483 0 483
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ 1 1 140 0 140 0 0 0 140 0 140
ಮಹದೇವಪುರ 1 9 4199 83 4116 0 0 0 4199 83 4116
ಯಲಹಂಕ 7 41 5268 69 5199 0 0 0 5268 69 5199
ಯಶವಂತಪುರ 8 26 11753 183 11570 0 0 0 11753 183 11570
ಒಟ್ಟು 26 106 27208 427 26781 0 0 0 27208 427 26781