ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ | Government of Karnataka

logo

ನೆರೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಫಲಾನುಭವಿ ಮಾಹಿತಿ

ಜಿಲ್ಲೆ : ಫ. ಸಂಖ್ಯೆ :
      ಪ್ರಿಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳೆ, ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ 'ಐ ಮನೆ ಆ್ಯಪ್' ನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹಂತವಾರು ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅನುದಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ ...

ತಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್/ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಸ್ಥಿತಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು, ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ - https://resident.uidai.gov.in/bank-mapper