ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ | Government of Karnataka

                                                                               
Rajiv Gandhi Housing Corporation Limited
(A Government Of Karnataka Enterprise)
                                                                               
Cauvery Bhavan, 9th Floor, C & F Block
K. G. Road, Bengaluru - 560009
Fax: 91-080-22247317
Email ID: rgrhcl@nic.in

LAND DETAILSLand Availability - Urban
Total Available Land Total Identified Land
Sl NoDistrictGovt.PrivateTotalGovt.PrivateTotalTotal Available Land
1 Bagalkot 24.825 9 33.825 15.175 9.625 24.8 58.625
2 Ballari 402.66 0 402.66 43.95 0 43.95 446.61
3 Belagavi 98.675 28.95 127.625 32.025 0 32.025 159.65
4 Bengaluru Rural 33.5 0 33.5 0 0 0 33.5
5 Bengaluru Urban 0 0 0 0 0 0 0
6 Bidar 17.63 23.96 41.59 0 18.58 18.58 60.17
7 Chamarajanagar 14.09 18.3 32.39 0 0 0 32.39
8 Chikkaballapur 143.43 48.1 191.53 0 0 0 191.53
9 Chikkamagaluru 52.98 0 52.98 0 0 0 52.98
10 Chitradurga 142.76 0 142.76 27 0 27 169.76
11 DakshinaKannada 33.17 0 33.17 1.8 1.42 3.22 36.39
12 Davanagere 22.49 133.075 155.565 9.36 258.28 267.64 423.205
13 Dharwad 124.76 95.68 220.44 1.29 132.83 134.12 354.56
14 Gadag 33 166.975 199.975 0 0 0 199.975
15 Hassan 50.315 0 50.315 3.33 0 3.33 53.645
16 Haveri 67.155 0 67.155 0 0 0 67.155
17 Kalaburagi 0 83.905 83.905 0 193.725 193.725 277.63
18 Kodagu 8.06 0 8.06 0 0 0 8.06
19 Kolar 58.03 9.03 67.06 0 0 0 67.06
20 Koppal 0 115.245 115.245 0 16.9 16.9 132.145
21 Mandya 32.04 7.75 39.79 0 0 0 39.79
22 Mysuru 40.215 228.02 268.235 771.075 6.8 777.875 1046.11
23 Raichur 71.47 63.7 135.17 0 190.2 190.2 325.37
24 Ramanagara 30.35 114.46 144.81 0 0 0 144.81
25 Shivamogga 87.3 67.92 155.22 0 0 0 155.22
26 Tumakuru 190.7 35.36 226.06 0 0 0 226.06
27 Udupi 1.12 0 1.12 0 0 0 1.12
28 UttaraKannada 20 150 170 3.33 0 3.33 173.33
29 Vijayanagara 0 0 0 0 0 0 0
30 Vijayapura 76.455 64.32 140.775 0 78.235 78.235 219.01
31 Yadgiri 8.5 0 8.5 0 0 0 8.5
  Total 1885.680 1463.750 3349.430 908.335 906.595 1814.930 5164.360