ಫ್ಲಾಟ್ ನೋಂದಣಿ:


ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿನ ಫ್ಲಾಟ್ ಗಳ ಇ-ಖಾತಾ ವನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದ್ದು,
ಈಗಾಗಲೇ ಬೇಡಿಕೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅರ್ಜಿದಾರರು ಬೇಡಿಕೆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಉಳಿಕೆ
ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿ, 30 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಫ್ಲಾಟ್ ಅನ್ನು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು.

ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ:

ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಳ ಬಿ.ಹೆಚ್.ಕೆ. ವಿವರ
1 ಸಾದೇನಹಳ್ಳಿ ಸ.ನಂ. 30 1 B.H.K.
2 ಕೂಗೂರು ಸ.ನಂ. 69 1 B.H.K.
3 ಅಗ್ರಹಾರಪಾಳ್ಯ ಸ.ನಂ. 30 1 B.H.K.
4 ಪಿಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಸ. ನಂ. 53 1 B.H.K.
5 ಗೂಳಿಮಂಗಲ ಸ.ನಂ. 67 2 B.H.K.