ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ | Government of Karnataka

logo

ಶ್ರೀ ಯು ಟಿ ಖಾದರ್
ಮಾನ್ಯ ವಸತಿ ಸಚಿವರು,
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ಡಾ|| ಏಕರೂಪ್ ಕೌರ್, ಭಾಆಸೇ
ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು,
ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ (ವೆಚ್ಚ) ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಡಾ|| ಜೆ ರವಿಶಂಕರ್, ಭಾಆಸೇ
ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಶ್ರೀ ವಿ.ಅನ್ಬುಕುಮಾರ್, ಭಾಆಸೇ
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಖಾಯಂ ಆಹ್ವಾನಿತ ಸದಸ್ಯರು

ಶ್ರೀ ವಿಕಾಶ್ ಕುಮಾರ್ ವಿಕಾಶ್
ಆಯುಕ್ತರು, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ಹಾಗೂ ಖಾಯಂ ಆಹ್ವಾನಿತ ಸದಸ್ಯರು

ಶ್ರೀ ಆರ್. ರುದ್ರಯ್ಯ
ಆಯುಕ್ತರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಳಗೇರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ
ಹಾಗೂ ಖಾಯಂ ಆಹ್ವಾನಿತ ಸದಸ್ಯರು

ಶ್ರೀ ಪಿ. ಸುಭಾಷ್ ರೆಡ್ದಿ
ಜಂಟಿ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಯೋಜನೆ)
ಹುಡ್ಕೋ-ಸ್ಥಳೀಯ ಕಛೇರಿ ಹಾಗೂ
ಖಾಯಂ ಆಹ್ವಾನಿತ ಸದಸ್ಯರು