ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ | Government of Karnataka

logo

ಶ್ರೀ ಯು ಟಿ ಖಾದರ್
ಮಾನ್ಯ ವಸತಿ ಸಚಿವರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಸತಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಕಾವೇರಿ ಭವನ, 9ನೇ ಮಹಡಿ, ಇ ಮತ್ತು ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್, ಕೆಂಪೇಗೌಡ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 0009
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ: 22106888
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ : 23145085

ಶ್ರೀ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಟಿ. ಕೆ, ಭಾಆಸೇ
ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕರು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಸತಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 001

ಶ್ರೀ ಶೇಖರಪ್ಪ.ಬಿ.ಎಸ್, ಭಾಆಸೇ
ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಯವರ ಆಪರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಸತಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 001.

ಶ್ರೀ ವಿ.ಅನ್ಬುಕುಮಾರ್, ಭಾಆಸೇ
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಸತಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ #ಕಾವೇರಿ ಭವನ, 9ನೇ ಮಹಡಿ, ಇ ಮತ್ತು ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್, ಕೆಂಪೇಗೌಡ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 0009
ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ: 22106888
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 23145085

ಖಾಯಂ ಆಹ್ವಾನಿತ ಸದಸ್ಯರು