ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ | Government of Karnataka

logo

Government Orders & Circulars

Search by :

Source Description Order No. Order Date Subject
ಭಾ.ಸ. Rural Special Housing Schemes DOH/85/HAM/2007 03/12/2007
ವಿಶೇಷ ವಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಸಮಿತಿ ರಚನೆ
ಭಾ.ಸ. Rural Special Housing Schemes DOH166HAM2007 08/07/2007
ವಿಶೇಷ ವಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಫಲಾನಿಭವಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಸಮಿತಿ ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
ಭಾ.ಸ. Rural Special Housing Schemes DOH59HAM2008 06/24/2009
ಲೈಂಗಿಕ ವೃತ್ತಿಪರ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಸತಿ ಸೌಕಯ‍ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
ಭಾ.ಸ. Rural Special Housing Schemes DOH39HWP2012 02/04/2013
ವಿಶೇಷ ವಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನುಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಯ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
ಕ.ಸ. MDRGRHCL01GEN312002-479 03/28/2007
ವಿಶೇಷ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಬಗ್ಗೆ
ಕ.ಸ. MDRGRHCL01GEN442002-4831 08/08/2008
ವಿಶೇಷ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯನ್ನು ನಿಗದಿ ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
ಭಾ.ಸ. Rural Ambedkar DOH/260/HAS/2007 07/30/2008
ಘಟಕ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
ಭಾ.ಸ. Rural Ambedkar SWD/107/SLP/2008 12/01/2008
ಘಟಕ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
ಭಾ.ಸ. Basava Housing Scheme DOH/86/HAM/2009 12/13/2011
ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪ್ರತಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮಂಜೂರ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ
ಭಾ.ಸ. Basava Housing Scheme DOH/39/HAH/2013 05/20/2013
2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
ಭಾ.ಸ. IAY DOH/39/HAH/2013 05/20/2013
2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗೆ ನೀಡುವ ಸಹಾಯ ಧನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
ಭಾ.ಸ. Vajpayee Urban Housing Scheme DOH/39/HAH/2013 05/20/2013
2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ ನಗರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗೆ ನೀಡುವ ಸಹಾಯಧನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
ಭಾ.ಸ. Basava Housing Scheme DOH/90/HAH/2012 07/05/2012
2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
ಭಾ.ಸ. IAY DOH/90/HAH/2012 07/05/2012
2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗೆ ನೀಡುವ ಸಹಾಯಧನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
ಭಾ.ಸ. Vajpayee Urban Housing Scheme DOH/90/HAH/2012 07/05/2012
2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ನಗರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನೀಡುವ ಅನುಧಾನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
ಭಾ.ಸ. Basava Housing Scheme DOH/29/HAH/2010 05/18/2010
ಬಸವ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು
ಭಾ.ಸ. Vajpayee Urban Housing Scheme DOH/29/HAH/2010 05/18/2010
ವಾಜಪೇಯಿ ನಗರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು
ಭಾ.ಸ. Others RDPR/16/Yo U Ma/2010 01/18/2010
ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಜಾಗೃತಿ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಬಗ್ಗೆ
ಭಾ.ಸ. Basava Housing Scheme DOH/86/HAM/2009 09/24/2010
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಗುರಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
ಭಾ.ಸ. Basava Housing Scheme DOH/86/HAM/2009(P4) 02/09/2011
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಗುರಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
ಭಾ.ಸ. Basava Housing Scheme DOH/1/HAH/2011(Part-1) 05/17/2011
ಬಸವ-ಇಂದಿರಾ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ವಿಭಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
ಭಾ.ಸ. IAY DOH/1/HAM/2011 (Part 1) 05/17/2011
ಇಂದಿರಾ-ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ವಿಭಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
ಭಾ.ಸ. Others DOH/137/HAM/2011 01/19/2012
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಆಧಾಯ ಪರಿಷ್ಕ್ರತಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
ಭಾ.ಸ. Others DOH/55/HAS/2011 01/30/2012
ಕೃಷಿ/ಸಾಗುವಳಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
ಭಾ.ಸ. Basava Housing Scheme DOH/39/HAH/2013 05/20/2013
2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಹೊಸ ಗುರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಾಯಧನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
ಭಾ.ಸ. Others DOH/42/HAM/99 05/10/2000
ಆಶ್ರಯ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ಪುನರ್ ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
ಭಾ.ಸ. Others DOH/6/HAH/2010 08/11/2010
ನಿವೇಶನ ರಚಿಸುವ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
ಭಾ.ಸ. Rural Ashraya DOH/56/HAS/2000 08/03/2000
ಆಶ್ರಯ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ - ಮಹಿಳಾ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಬಗ್ಗೆ
ಭಾ.ಸ. Rural House Sites DOH/65/HAS/2009 04/12/2010
ಆಶ್ರಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ನಿವೇಶನಗಳ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
ಭಾ.ಸ. Vajpayee Urban Site Scheme DOH/26/HAM/2010 04/13/2010
ಆಶ್ರಯ ನಗರ ನಿವೇಶನಗಳ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ವಾಜಪೇಯಿ ನಗರ ನಿವೇಶನಗಳ ಯೋಜನೆ ಎಂದು ಮಾರ್ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
ಕ.ಸ. MD/RGRHCL/07/BIS/03/2010/11073 06/29/2010
ಬಸವ ಇಂದಿರಾ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 2010-11ನೇ ಶ್ರೇಣಿಯ ಗುರಿಯನ್ನು ನಿಗಧಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
ಕ.ಸ. MD/RGRHCL/01/BIS/11/2010/11404 10/20/2010
ಬಸವ ಇಂದಿರಾ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 2010-11ನೇ ಶ್ರೇಣಿಯಡಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 1000 ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿಗಧಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
ಕ.ಸ. MD/RGRHCL/01/BIS/52/2010 02/21/2011
ಬಸವ ಇಂದಿರಾ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 2010-11ನೇ ಶ್ರೇಣಿಯಡಿ ಒಟ್ಟು 4000 ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿಗಧಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
ಕ.ಸ. MD/RGRHCL/01/BIS/139/2010/12691 05/19/2010
ಬಸವ ಇಂದಿರಾ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮರು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ
ಕ.ಸ. MD/RGRHCL/01/BIS/282/2010/14253 12/15/2011
ಬಸವ ಇಂದಿರಾ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ 2010-11ನೇ ಶ್ರೇಣಿಯ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಮನೆಗಳ ಅನುಮೋದನೆ ಕುರಿತು
ಕ.ಸ. MD/RGRHCL/01/GEN/60/2002/14460 01/19/2012
ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯದ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ
ಕ.ಸ. PI/RGRHCL/01/MIS/08/2009 02/13/2012
ಕೃಷಿ / ಸಾಗುವಳಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ
ಕ.ಸ. MD/RGRHCL/01/GEN/63/2002/16159 07/25/2012
ಬಸವ, ಇಂದಿರಾ ಹಾಗು ವಾಜಪೇಯಿ ನಗರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ
ಕ.ಸ. MD/RGRHCL/01/GEN/64/2002/16257 07/31/2012
ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಬಿಪಿಎಲ್ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಅದಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
ಭಾ.ಸ. Others DOH/155/HAM/2012 07/11/2012
ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಫಲಾನಿಭವಿಗಳ ಬಿಪಿಎಲ್ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಅದಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
ಕ.ಸ. PI/RGRHCL/01/MIS/14/2009/18048 03/06/2013
ಮಲೆನಾಡ ಜಿಲ್ಲಗಳ ಕಡ್ಡಾಯ ಅಡಮಾನ ನೋಂದಣಿಯಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ
ಕ.ಸ. MD/RGRHCL/01/GEN/38/2002/5104 09/11/2008
ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ವಸತಿ ಸೌಕರ್ಯ ಪಡೆಯುವ ಮುನ್ನ / ಪಡೆದ ನಂತರ ಮೃತಪಟ್ಟಲ್ಲಿ ಮನೆಯನ್ನು ಅವರ ನೇರ ವಾರಸುದಾರರ ಹೆಸರಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ
ಕ.ಸ. MD/RGRHCL/01/GEN/65/2002/16605 09/25/2012
ಮಣಿ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿರುವ "ಜೀವನ ಜ್ಯೋತಿ" ಎಂಬ ಕಡಿಮೆ ಹೊಗೆಯ ಸ್ಟವ್ ಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
ಭಾ.ಸ. DOH/39/HAH/2013 05/20/2013
2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಸಹಾಯಧನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
ಕ.ಸ. MD RGRHCL 05 BIS01 2013 01/07/2013
ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 2013-2014 ನೇ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮನೆಗಳ ನಿಮಾಣದ ಗುರಿಯನ್ನ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ
ಕ.ಸ. MD/RGRHCL/22/VHS/01/2013/18663 07/01/2013
ವಾಜಪೇಯಿ ನಗರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 2013-2014ನೇ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ಗುರ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
ಭಾ.ಸ. Basava Housing Scheme DOH 51 HAH 2013 08/05/2013
ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರುವ ಕುರಿತು.
ಭಾ.ಸ. Basava Housing Scheme DOH 26 HAM 2014 01/22/2014
ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ, ಇಂದಿರಾ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ವಾಜಪೇಯಿ ನಗರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿರುವ ಮನೆಗಳನ್ನು ಅನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
ಭಾ.ಸ. Others DOH 88 SWEMARA 2014, Dated : 27/05/2014 05/27/2014
ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ತಡೆಯಲು ಸಮಿತಿ ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
ಕ.ಸ. MD RGRHCL02 HSA252014 08/07/2014
Urban & Rural Land Purchase
ಭಾ.ಸ. Urban House Sites DOH54 HAS 2014 07/25/2014
Urban/Rural Land development revised rate fixing
ಭಾ.ಸ. Urban House Sites DOH 54 HAS2014 11/28/2014
Rural/Urban Land Development revised rate fixing modification
ಭಾ.ಸ. Urban House Sites MD RGRHCL02HSA272013 08/22/2014
Urban/Rural Rate Modification circular
ಭಾ.ಸ. Urban House Sites DOH38HAH2013 06/26/2014
Rural/urban land purchased revised rate fixing
ಕ.ಸ. MD RGRHCL 05 BHS 54 2013 02/07/2015
2013 -2014 & 2014-2015 Target & approval date extention
ಭಾ.ಸ. MIS 32uma2014 07/03/2014
«zsÁ£À¸À¨sÁ eÁUÀÈvÀ ¸À«ÄwAiÀÄ£Àß ¥ÀÄ£Àgï gÀa¸ÀĪÀ §UÉÎ
ಭಾ.ಸ. Others PI RGRHCL 20 BVG 01 2015-16 09/18/2015
ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ಮಹಿಳಾ ಪಲಾನುಭವಿಗೆ ಗಂಡನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಕುರಿತು.
ಭಾ.ಸ. Others DH/67/HAH/2015 11/16/2015
ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಪ.ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪ.ಪಂ ವರ್ಗದ ವಸತಿ ರಹಿತರಿಗೆ ವಸತಿ ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಸೌಲಬ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
ಭಾ.ಸ. Others DH/67/HAH/2015 11/16/2015
ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ -ಗುರಿ & ನಡವಳಿಗಳು
ಕ.ಸ. PI RGRHCL 09 BVO 01 2015-16 12/02/2015
ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುವ ವರ್ಗವಾರು ಮೀಸಲಾತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗೆ ಮರುಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು.