ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ | Government of Karnataka

logo
ನಾಟ್ ಓಕೆ ವಿವರಗಳು
Not Ok Detailsನಾಟ್ ಓಕೆ ವಿವರಗಳು/Not Ok Details
ಕ್ರ.ಸಂ/Sl.Noಜಿಲ್ಲೆ/Districtಯೋಜನೆ/Schemeನಿಗಮದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ/Pending at RGRHCL
1
2
3
4
1 ಕೊಪ್ಪಳ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ ಯೋಜನೆ -ಗ್ರಾಮೀಣ 1
2 ಕೊಪ್ಪಳ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 2
3 ಕೋಲಾರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 6
4 ಕೋಲಾರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ-ಹೆಚ್ಚುವರಿ 2
5 ಗದಗ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 1
6 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ ಯೋಜನೆ -ಗ್ರಾಮೀಣ 2
7 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 5
8 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ-ಹೆಚ್ಚುವರಿ 1
9 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ ಯೋಜನೆ -ಗ್ರಾಮೀಣ 1
10 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ ಯೋಜನೆ -ಗ್ರಾಮೀಣ 1
11 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ದೇವರಾಜ್ ಅರಸು ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 1
12 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 2
13 ಚಾಮರಾಜ ನಗರ ಪಿ.ಎಂ.ಎ.ವೈ (ಗ್ರಾ) - ಹೆಚ್ಚುವರಿ 1
14 ಚಾಮರಾಜ ನಗರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 2
15 ಚಾಮರಾಜ ನಗರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ-ಹೆಚ್ಚುವರಿ 1
16 ತುಮಕೂರು ಇಂದಿರಾ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ 1
17 ತುಮಕೂರು ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 6
18 ತುಮಕೂರು ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ-ಹೆಚ್ಚುವರಿ 2
19 ದಾವಣಗೇರೆ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ ಯೋಜನೆ -ಗ್ರಾಮೀಣ 1
20 ದಾವಣಗೇರೆ ಪಿ.ಎಂ.ಎ.ವೈ (ಗ್ರಾ) 1
21 ದಾವಣಗೇರೆ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 1
22 ಧಾರವಾಡ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 2
23 ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 1
24 ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ-ಹೆಚ್ಚುವರಿ 1
25 ಬೆಳಗಾವಿ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ ಯೋಜನೆ -ಗ್ರಾಮೀಣ 1
26 ಬೆಳಗಾವಿ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 7
27 ಬೆಳಗಾವಿ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ-ಹೆಚ್ಚುವರಿ 1
28 ಬಳ್ಳಾರಿ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 4
29 ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಇಂದಿರಾ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ 4
30 ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ ಯೋಜನೆ -ಗ್ರಾಮೀಣ 4
31 ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಪಿ.ಎಂ.ಎ.ವೈ (ಗ್ರಾ) 2
32 ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 12
33 ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ-ಹೆಚ್ಚುವರಿ 1
34 ಬೀದರ್ ಇಂದಿರಾ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ 1
35 ಬೀದರ್ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ ಯೋಜನೆ -ಗ್ರಾಮೀಣ 3
36 ಬೀದರ್ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 5
37 ಮಂಡ್ಯ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 5
38 ಮೈಸೂರು ಇಂದಿರಾ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ 2
39 ಮೈಸೂರು ಪಿ.ಎಂ.ಎ.ವೈ (ಗ್ರಾ) 2
40 ಮೈಸೂರು ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 4
41 ಯಾದಗಿರಿ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 4
42 ಯಾದಗಿರಿ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ-ಹೆಚ್ಚುವರಿ 1
43 ರಾಮನಗರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 2
44 ರಾಮನಗರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ-ಹೆಚ್ಚುವರಿ 2
45 ರಾಯಚೂರು ಇಂದಿರಾ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ 1
46 ರಾಯಚೂರು ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ ಯೋಜನೆ -ಗ್ರಾಮೀಣ 2
47 ರಾಯಚೂರು ಪಿ.ಎಂ.ಎ.ವೈ (ಗ್ರಾ) 3
48 ರಾಯಚೂರು ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 13
49 ರಾಯಚೂರು ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ-ಹೆಚ್ಚುವರಿ 1
50 ವಿಜಯಪುರ ಇಂದಿರಾ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ 2
51 ವಿಜಯಪುರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 16
52 ವಿಜಯಪುರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ-ಹೆಚ್ಚುವರಿ 3
53 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 4
54 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ-ಹೆಚ್ಚುವರಿ 1
55 ಹಾವೇರಿ ದೇವರಾಜ್ ಅರಸು ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 1
56 ಹಾವೇರಿ ಪಿ.ಎಂ.ಎ.ವೈ (ಗ್ರಾ) 3
57 ಹಾವೇರಿ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 8
58 ಹಾವೇರಿ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ-ಹೆಚ್ಚುವರಿ 1
59 ಹಾಸನ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 3
60 ಹಾಸನ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ-ಹೆಚ್ಚುವರಿ 1
   ಒಟ್ಟು/Total 175