• ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ/Government of Karnataka

ವಸತಿ ನಿವೇಶನಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಹಿತಿ/House Sites Distributed Detailsಶ್ರೇಣಿ/Series Year :