ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ | Government of Karnataka

logo
Housless Beneficiaries Details

Abbreviations
Prefix : Description
PH : Physical handicap
LEP : Leprosy cured
HIV : HIV +ve Infected
Veg Seller : Footpath and Shop Vegetable Sellers
Artisons : Weavers, Hamals, Beedi Workers, Artisons
Prefix : Description
D-Dasi : Devadasi and Exploited Women
Forest tank : Vacated Forest and Tank bund area
Flood : Flood Victims
Anganawadi : Anganwadi Workers
Ex-Service : Ex-Service man
Prefix : Description
Exp.Women : Exploited Womens(Sex Worker)
Comm Roits : Communal Roits
Boun Labr : Free Bounded Labours
Nom.Tribes : Nomadic Tribes
Gen : General


Houseless Beneficiaries
Sl.NoDistrictGenPHLEPHIVD.DasiForest TankFloodExp.WomenComm RoitsBoun LabrVeg SellerArtisonsAnganawadiEx-ServiceNom.TribesTotal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1 Belagavi 85531 725 15 44784 7 38 68 14 6 41 1 22 111 25 84 131472
2 Bagalkot 29778 1389 2 2 11 0 2 0 0 0 0 82 6 6 8 31286
3 Vijayapura 76744 20800 5 8 23 1 10 0 4 4 0 8 1 9 59 97676
4 Kalaburagi 49320 71122 3 0 7 0 1 3 0 1 0 55 12 12 83 120619
5 Bidar 62101 30700 81 1 1 2 58 1 0 5 0 8 13 44 986 94001
6 Raichur 46793 55591 0 9 17 0 186 0 1 10 7 28 3 2 35 102682
7 Koppal 28169 23217 4 1 3 0 1 0 0 0 1 1 1 3 26 51427
8 Gadag 30959 9184 0 2 3 0 11 10 0 0 0 11 1 10 13 40204
9 Dharwad 21313 3920 0 0 3 1 1 0 0 0 0 27 4 11 49 25329
10 UttaraKannada 24244 69 0 1 1 0 12 0 0 0 0 3 3 2 6 24341
11 Haveri 36295 17704 22 1 3 0 2 2 0 3 0 162 6 11 220 54431
12 Ballari 41799 55208 1 11 43 0 2 0 0 0 0 0 1 2 34 97101
13 Chitradurga 54291 12524 1 0 2 0 20 0 1 2 1 23 11 225 545 67646
14 Davanagere 28377 17222 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0 5 13 76 45699
15 Shivamogga 18035 20441 7 1 1 0 7 0 0 0 0 47 11 8 8 38566
16 Udupi 10343 780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 15 8 11149
17 Chikkamagaluru 19465 2208 2 2 1 0 3 0 0 0 0 34 7 23 96 21841
18 Tumakuru 61098 76575 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 11 60 137750
19 Kolar 45225 6177 1 14 0 0 2 0 0 15 109 17 10 6 32 51608
20 Bengaluru Urban 10529 409 8 0 0 0 0 0 0 1 78 9 1 0 1 11036
21 Bengaluru Rural 14162 575 0 1 0 0 1 0 0 0 0 5 15 8 13 14780
22 Mandya 39158 6457 1 2 0 0 0 0 0 0 0 84 2 4 34 45742
23 Hassan 21371 18407 6 1 2 0 2 0 0 1 0 1 5 10 4 39810
24 DakshinaKannada 11753 1548 0 0 0 0 13 0 0 0 0 295 4 4 56 13673
25 Kodagu 5975 526 0 2 0 0 1 1 0 0 0 14 8 9 14 6550
26 Mysuru 83533 16286 1 0 0 0 20 20 0 5 6 43 171 2 28 100115
27 Chamarajanagar 35197 16280 1 12 0 0 83 1 6 0 0 0 0 21 6 51607
28 Ramanagara 22195 15410 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 45 52 37707
29 Chikkaballapur 13427 22121 1 1 1 0 0 0 0 3 0 2 4 0 93 35653
30 Yadgiri 19195 47255 2 1 2 0 0 0 0 2 1 18 4 0 84 66564
  Total 1046375 570830 166 44861 133 42 508 52 18 94 204 1004 424 541 2813 1668065