ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ | Government of Karnataka

logo
Total Geo-Duplicate Progress


Geo Duplicate Progress Pending
Sl.NoDistrictSchemePending at RGRHCL
1
2
3
4
1 Bagalkot Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 1
2 Bagalkot Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 1
3 Ballari Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 1
4 Belagavi Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 3
5 Belagavi Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 1
6 Bengaluru Rural Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 1
7 Bengaluru Urban Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 4
8 Gadag Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 1
9 Gadag Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 1
10 Hassan Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 1
11 Kalaburagi Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 1
12 Kolar Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2
13 Raichur Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 7
14 Raichur Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 39
15 Shivamogga Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 1
   Total 65