ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ | Government of Karnataka

logo
ಡೆತ್ ಕೇಸ್ ಮಾಹಿತಿ
Death Case Details
ಡೆತ್ ಕೇಸ್ ಮಾಹಿತಿ/Death Case Details
ಕ್ರ.ಸಂ/Sl.Noಜಿಲ್ಲೆ/Districtಯೋಜನೆ/Schemeನಿಗಮದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ/Pending at RGRHCL
1
2
3
4
1 ಕಲಬುರಗಿ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ ಯೋಜನೆ -ಗ್ರಾಮೀಣ 1
2 ಕಲಬುರಗಿ ದೇವರಾಜ್ ಅರಸು ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 1
3 ಕೊಡಗು ಇಂದಿರಾ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ 1
4 ಕೊಡಗು ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ ಯೋಜನೆ -ಗ್ರಾಮೀಣ 2
5 ಕೊಡಗು ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 1
6 ಕೋಲಾರ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ ಯೋಜನೆ -ಗ್ರಾಮೀಣ 1
7 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಗ್ರಾಮೀಣ ಆಶ್ರಯ ವಿಶೇಷ ವರ್ಗ ಯೋಜನೆಗಳು 1
8 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ದೇವರಾಜ್ ಅರಸು ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 1
9 ತುಮಕೂರು ಪಿ.ಎಂ.ಎ.ವೈ (ಗ್ರಾ) 2
10 ತುಮಕೂರು ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 3
11 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಇಂದಿರಾ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ 1
12 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 1
13 ಧಾರವಾಡ ಇಂದಿರಾ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ 1
14 ಧಾರವಾಡ ಪಿ.ಎಂ.ಎ.ವೈ (ಗ್ರಾ) 1
15 ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ 1
16 ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಆಶ್ರಯ 1
17 ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಆಶ್ರಯ ವಿಶೇಷ ವರ್ಗ ಯೋಜನೆಗಳು 1
18 ಬೆಳಗಾವಿ ದೇವರಾಜ್ ಅರಸು ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 1
19 ಬೆಳಗಾವಿ ಪಿ.ಎಂ.ಎ.ವೈ (ಗ್ರಾ) 5
20 ಬೆಳಗಾವಿ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 2
21 ಬಳ್ಳಾರಿ ದೇವರಾಜ್ ಅರಸು ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 1
22 ಬಳ್ಳಾರಿ ಪಿ.ಎಂ.ಎ.ವೈ (ಗ್ರಾ) 1
23 ಬಳ್ಳಾರಿ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 2
24 ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಆಶ್ರಯ ವಿಶೇಷ ವರ್ಗ ಯೋಜನೆಗಳು 1
25 ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ-ಹೆಚ್ಚುವರಿ 1
26 ಮೈಸೂರು ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 1
27 ರಾಮನಗರ ಇಂದಿರಾ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ 1
28 ರಾಮನಗರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 1
29 ವಿಜಯಪುರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 1
30 ಹಾವೇರಿ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ ಯೋಜನೆ -ಗ್ರಾಮೀಣ 1
31 ಹಾವೇರಿ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 1
32 ಹಾಸನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ 1
33 ಹಾಸನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಆಶ್ರಯ ವಿಶೇಷ ವರ್ಗ ಯೋಜನೆಗಳು 1
34 ಹಾಸನ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 1
   ಒಟ್ಟು/Total 44