ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ | Government of Karnataka

logo
ಡೆತ್ ಕೇಸ್ ಮಾಹಿತಿ
Death Case Details
ಡೆತ್ ಕೇಸ್ ಮಾಹಿತಿ/Death Case Details
ಕ್ರ.ಸಂ/Sl.Noಜಿಲ್ಲೆ/Districtಯೋಜನೆ/Schemeನಿಗಮದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ/Pending at RGRHCL
1
2
3
4
1 ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ ಯೋಜನೆ -ಗ್ರಾಮೀಣ 1
2 ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 1
3 ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ-ಹೆಚ್ಚುವರಿ 1
4 ಕಲಬುರಗಿ ದೇವರಾಜ್ ಅರಸು ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 1
5 ಕಲಬುರಗಿ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 2
6 ಕೊಡಗು ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 2
7 ಕೊಪ್ಪಳ ಪಿ.ಎಂ.ಎ.ವೈ (ಗ್ರಾ) 1
8 ಕೊಪ್ಪಳ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 1
9 ಕೋಲಾರ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ ಯೋಜನೆ -ಗ್ರಾಮೀಣ-ಹೆಚ್ಚುವರಿ 2
10 ಕೋಲಾರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 3
11 ಚಾಮರಾಜ ನಗರ ಪಿ.ಎಂ.ಎ.ವೈ (ಗ್ರಾ) - ಹೆಚ್ಚುವರಿ 1
12 ಚಾಮರಾಜ ನಗರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 2
13 ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಆಶ್ರಯ ವಿಶೇಷ ವರ್ಗ ಯೋಜನೆಗಳು 1
14 ತುಮಕೂರು ಪಿ.ಎಂ.ಎ.ವೈ (ಗ್ರಾ) 1
15 ತುಮಕೂರು ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 3
16 ತುಮಕೂರು ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ-ಹೆಚ್ಚುವರಿ 2
17 ದಾವಣಗೇರೆ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 1
18 ಧಾರವಾಡ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ-ಹೆಚ್ಚುವರಿ 3
19 ಬೆಳಗಾವಿ ಇಂದಿರಾ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ 1
20 ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ 1
21 ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಆಶ್ರಯ 1
22 ಬೆಳಗಾವಿ ದೇವರಾಜ್ ಅರಸು ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 2
23 ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಆಶ್ರಯ ವಿಶೇಷ ವರ್ಗ ಯೋಜನೆಗಳು 2
24 ಬೀದರ್ ಇಂದಿರಾ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ 1
25 ಬೀದರ್ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ ಯೋಜನೆ -ಗ್ರಾಮೀಣ 4
26 ಬೀದರ್ ಪಿ.ಎಂ.ಎ.ವೈ (ಗ್ರಾ) 1
27 ಮಂಡ್ಯ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 1
28 ಮೈಸೂರು ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 1
29 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಆಶ್ರಯ ವಿಶೇಷ ವರ್ಗ ಯೋಜನೆಗಳು 1
30 ರಾಮನಗರ ಪಿ.ಎಂ.ಎ.ವೈ (ಗ್ರಾ) 1
31 ರಾಯಚೂರು ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 3
32 ವಿಜಯಪುರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 1
33 ವಿಜಯಪುರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ-ಹೆಚ್ಚುವರಿ 2
34 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಇಂದಿರಾ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ 1
35 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 4
36 ಹಾವೇರಿ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ ಯೋಜನೆ -ಗ್ರಾಮೀಣ 1
37 ಹಾವೇರಿ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 2
38 ಹಾವೇರಿ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ-ಹೆಚ್ಚುವರಿ 1
39 ಹಾಸನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ 1
40 ಹಾಸನ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ ಯೋಜನೆ -ಗ್ರಾಮೀಣ 1
41 ಹಾಸನ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 4
42 ಹಾಸನ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ-ಹೆಚ್ಚುವರಿ 3
   ಒಟ್ಟು/Total 70