ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ | Government of Karnataka

logo
ಫಲಾನುಭವಿವಾರು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ವಿವರಗಳು/Subsidy Fund releases Beneficiarywiseಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷ/Calendar Year : ವಾರ/Week No. : ಉಲ್ಲೇಖ ಸಂಖ್ಯೆ/Reference No. :