• ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ/Government of Karnataka

ಫಲಾನುಭವಿವಾರು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ವಿವರಗಳು/Subsidy Fund releases Beneficiarywise