• ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ/Government of Karnataka

Contact UsCauvery Bhavan, 9th Floor, C & F Block,K. G. Road, Bengaluru - 560 009
Tel (O): 91-080-22106888, 91-080-23118888, Fax: 91-080-22247317
Website: https://ashraya.karnataka.gov.in,Email ID: rgrhcl@nic.in
Sl.No NAME DESIGNATION EXTN EMAIL ID
1 Susheelamma N, K.A.S. (Super Time Scale) Managing Director 23
2 Sri. Arun kumar Hadagali, K.G.S General Manager (Admin & PI) 24
3 Sri. S. N. Parashuramegouda General Manager (Tech) (A/c) 25
4 Sri. Raveesha K.L, K.S.A.A.S. General Manager (FIN) 26
5 Sri. S. N. Parashuramegouda General Manager (SD) 29
6 Sri. John Paul D. Systems Analyst 69
7 Sri. Ravi Kumar D. Assistant General Manager (PI) 32
8 Smt. Asha. S Assistant General Manager (PI) 34
9 Sri. Usman Pasha Assistant General Manager (PI) 33
10 Smt. Saroja G Assistant General Manager (Admin) 90
11 Sri. Basappa C Assistant General Manager (SD) 36
12 Sri. Dattatreya V. Sindagi Assistant General Manager (F&A) 28
13 Sri. E.P Prakash Assistant General Manager ( Tech) 35
14 Sri. Mahesh B Kurabet Manager (F&A) 43
15 Smt. Varija Manager (PI) 39
16 Smt. Mahaboobi A Badekanavara Manager (F&A) 44
17 Smt. Jayalatha .M Manager (SD) 40
18 Sri. Subbaraya G. Naik Manager (Computer) 59
19 Kum. Honnamma.B.S Manager (SD) 47
20 Sri. Panduranga G.M Manager (One Lakh Housing Scheme)
21 Smt. Bharathi S.V Executive Assistant (SD/ PMAYG) 48
22 Sri. Umesh D.K Executive Assistant (SD) 40
23 Sri. Satyanarayana. S. Executive Assistant(F&A) 45
24 Smt. Madhukumari R. Executive Assistant(Computer) 68
25 Smt. Premaleela.S Executive Assistant (VHS) 64
26 Sri. Zakeerhusain D Ronad Executive Assistant (Land and site)  
27 Sri. Sunil Kumar Executive Assistant-to ( Managing Director) 23
28 Smt. Jyothi. B.V. Executive Assistant(F&A) 46
29 Sri. Shivananda H.S Executive Assistant (Admin) 56