ಲಭ್ಯವಿರುವ/ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಫ್ಲಾಟ್ ಗಳ ಮಾಹಿತಿ

ಫ್ಲಾಟ್ ಗಳ ಸ್ಥಿತಿ
ಒಟ್ಟು ಫ್ಲಾಟ್ ಗಳುಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಒಟ್ಟು ಫ್ಲಾಟ್ ಗಳುಲಭ್ಯವಿರುವ ಫ್ಲಾಟ್ ಗಳು
ಕ್ಷೇತ್ರಪ.ಜಾ/ಪ.ಪಂಸಾಮಾನ್ಯಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರುಒಟ್ಟುಪ.ಜಾ/ಪ.ಪಂಸಾಮಾನ್ಯಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರುಒಟ್ಟುಪ.ಜಾ/ಪ.ಪಂಸಾಮಾನ್ಯಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರುಒಟ್ಟು
ದಾಸರಹಳ್ಳಿ 54 67 14 135 8 66 5 79 46 1 9 56
ಯಶವಂತಪುರ 712 890 178 1780 15 69 2 86 697 821 176 1694
ಆನೇಕಲ್ 426 531 106 1063 55 75 14 144 371 456 92 919
ಕೃಷ್ಣರಾಜಪುರಂ 64 80 16 160 64 80 15 159 0 0 1 1
ಒಟ್ಟು 1256 1568 314 3138 142 290 36 468 1114 1278 278 2670