ಲಭ್ಯವಿರುವ/ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಫ್ಲಾಟ್ ಗಳ ಮಾಹಿತಿ

ಫ್ಲಾಟ್ ಗಳ ಸ್ಥಿತಿ
ಒಟ್ಟು ಫ್ಲಾಟ್ ಗಳುಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಒಟ್ಟು ಫ್ಲಾಟ್ ಗಳುಲಭ್ಯವಿರುವ ಫ್ಲಾಟ್ ಗಳು
ಕ್ಷೇತ್ರಪ.ಜಾ/ಪ.ಪಂಸಾಮಾನ್ಯಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರುಒಟ್ಟುಪ.ಜಾ/ಪ.ಪಂಸಾಮಾನ್ಯಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರುಒಟ್ಟುಪ.ಜಾ/ಪ.ಪಂಸಾಮಾನ್ಯಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರುಒಟ್ಟು
ದಾಸರಹಳ್ಳಿ 54 67 14 135 0 8 0 8 54 59 14 127
ಕೃಷ್ಣರಾಜಪುರಂ 64 80 16 160 23 49 3 75 41 31 13 85
ಯಶವಂತಪುರ 712 890 178 1780 2 10 0 12 710 880 178 1768
ಆನೇಕಲ್ 426 531 106 1063 5 12 1 18 421 519 105 1045
ಒಟ್ಟು 1256 1568 314 3138 30 79 4 113 1226 1489 310 3025