ಲಭ್ಯವಿರುವ/ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಫ್ಲಾಟ್ ಗಳ ಮಾಹಿತಿ

ಫ್ಲಾಟ್ ಗಳ ಸ್ಥಿತಿ
ಒಟ್ಟು ಫ್ಲಾಟ್ ಗಳುಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಒಟ್ಟು ಫ್ಲಾಟ್ ಗಳುಲಭ್ಯವಿರುವ ಫ್ಲಾಟ್ ಗಳು
ಕ್ಷೇತ್ರಪ.ಜಾ/ಪ.ಪಂಸಾಮಾನ್ಯಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರುಒಟ್ಟುಪ.ಜಾ/ಪ.ಪಂಸಾಮಾನ್ಯಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರುಒಟ್ಟುಪ.ಜಾ/ಪ.ಪಂಸಾಮಾನ್ಯಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರುಒಟ್ಟು
ದಾಸರಹಳ್ಳಿ 54 67 14 135 4 36 2 42 50 31 12 93
ಯಶವಂತಪುರ 712 890 178 1780 9 46 1 56 703 844 177 1724
ಆನೇಕಲ್ 426 531 106 1063 27 73 12 112 399 458 94 951
ಕೃಷ್ಣರಾಜಪುರಂ 64 80 16 160 63 80 16 159 1 0 0 1
ಒಟ್ಟು 1256 1568 314 3138 103 235 31 369 1153 1333 283 2769