ಲಭ್ಯವಿರುವ ಫ್ಲಾಟ್ ವಿವರ
ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರು (Constituency) ಸ್ಥಳ (Location)ಒಟ್ಟು ಬ್ಲಾಕ್ ಗಳು/ಟವರ್ (Total Blocks / Towers)ಒಟ್ಟು ಫ್ಲಾಟ್ ಗಳು (Total Flats)ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಒಟ್ಟು ಫ್ಲಾಟ್ ಗಳು (Total Flats Selected)ಒಟ್ಟು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಫ್ಲಾಟ್ ಗಳು (Total Flats Available)
Ramanagara Talaguppa 63 756 491 265