ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಎಸ್. ಬೊಮ್ಮಾಯಿ
ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು


ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ
ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ವಸತಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಬಹುಮಹಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಸತಿ ಯೋಜನೆ
2 ಬಿ ಎಚ್ ಕೆ (2 BHK)


ಶ್ರೀ ವಿ.ಸೋಮಣ್ಣ
ಮಾನ್ಯ ವಸತಿ ಹಾಗೂ
ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು

 

ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ /
Assembly Constituency
:       ಪ್ರದೇಶ /
Area
: