• ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ/Government of Karnataka
ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಂದ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಭ