ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ | Government of Karnataka

logo

ಮಾನ್ಯ ವಸತಿ ಸಚಿವರು ಕರ್ಣಂಗೆರೆ ಹಾಗೂ ಮಧೆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಭ