ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ | Government of Karnataka

logo

ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಂದ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಭ