ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ | Government of Karnataka

logo

ಗುಡ್ಡೆಹೊಸುರು, ಬಾಡಗೊಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ(ದಿಡ್ಡಳ್ಳಿ) ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಮನೆಗಳು