ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ | Government of Karnataka

logo

ಕೊಡಗು ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದಿಂದ ಮನೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಸಂತ್ರಸ್ಥರ ಮಾದರಿ ಮನೆ (2 ಬಿ.ಎಚ್.ಕೆ)

ಕೊಡಗು ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದಿಂದ ಮನೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಸಂತ್ರಸ್ಥರಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಮಾದರಿ ಮನೆ (1 ಬಿ.ಎಚ್.ಕೆ)

ಕರ್ಣಗೆರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾದ ಗುಂಪು ಮನೆಗಳು