• ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ/Government of Karnataka
ಕೊಡಗು ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದಿಂದ ಮನೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಸಂತ್ರಸ್ಥರ ಮಾದರಿ ಮನೆ (2 ಬಿ.ಎಚ್.ಕೆ)
ಕೊಡಗು ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದಿಂದ ಮನೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಸಂತ್ರಸ್ಥರಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಮಾದರಿ ಮನೆ (1 ಬಿ.ಎಚ್.ಕೆ)
ಕರ್ಣಗೆರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾದ ಗುಂಪು ಮನೆಗಳು