ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ | Government of Karnataka

logo
ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ - Progress Report


ಹಂತ / Stage :

2019-2020 ಎಂಪಿಕ್ ಗುರಿ - 286000
2019-2020 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು - 45545