ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ | Government of Karnataka

logo
ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ - Progress Report


ಹಂತ / Stage :

2018-2019 ಎಂಪಿಕ್ ಗುರಿ - 0
2018-2019 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು - 0