ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ | Government of Karnataka

logo

ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಕರ್ಣಗೆರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮನೆಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಚಿತ್ರಣ / House Construction for Flood affected Families in Kodagu District, Karngere Village

ಮಧೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮನೆಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಚಿತ್ರಣ / House Construction for Flood affected Families in Kodagu District, Madhe Village

"3630 ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಮಾದರಿ ಮನೆ-ಗದಗ" / Model house constructed under "Construction of 3630 house in Gadag"

5616 ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಮಾದರಿ ಮನೆ - ಬಳ್ಳಾರಿ / Bellary 5616 AHP Project, Model House under Construction

ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ವೀಡಿಯೋ / Video from Government of India