ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ | Government of Karnataka

                                                                               
Rajiv Gandhi Housing Corporation Limited
(A Government Of Karnataka Enterprise)
                                                                               
Cauvery Bhavan, 9th Floor, C & F Block
K. G. Road, Bengaluru - 560009
Fax: 91-080-22247317
Email ID: rgrhcl@nic.in

ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಿ.ಎಮ್.ಎ.ವೈ(ಯು) ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಲೆಮಾರಿ ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಮನೆಗಳು/Houses Constructed under PMAY(U) for Yadgiri District Nomadic Tribes

ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ವಸತಿ ನಿಗಮದ ವೀಡಿಯೋ / Rajiv Gandhi Housing Corporation Documentary Video

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ವಾಕ್-ತ್ರೂ ವೀಡಿಯೋ - ಆನೇಕಲ್ / Walkthrough Videos of One Lakh House Project - Anekal

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ವಾಕ್-ತ್ರೂ ವೀಡಿಯೋ - ಚಿಕ್ಕಜಾಲ / Walkthrough Videos of One Lakh House Project - Chikkajala

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ವಾಕ್-ತ್ರೂ ವೀಡಿಯೋ - ಕುದುರೆಗೆರೆ / Walkthrough Videos of One Lakh House Project - Kuduregere

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ವಾಕ್-ತ್ರೂ ವೀಡಿಯೋ - ನೆಲಗುಳಿ / Walkthrough Videos of One Lakh House Project - Nelaguli

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ವಾಕ್-ತ್ರೂ ವೀಡಿಯೋ - ನೆಲಗುಳಿ / Walkthrough Videos of One Lakh House Project - Nelaguli

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ವಾಕ್-ತ್ರೂ ವೀಡಿಯೋ - ನೆಲಗುಳಿ / Walkthrough Videos of One Lakh House Project - Nelaguli

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ವಾಕ್-ತ್ರೂ ವೀಡಿಯೋ - ಪಿಲ್ಲಹಳ್ಳಿ / Walkthrough Videos of One Lakh House Project - Pillahalli

ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಕರ್ಣಗೆರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮನೆಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಚಿತ್ರಣ / House Construction for Flood affected Families in Kodagu District, Karngere Village

ಮಧೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮನೆಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಚಿತ್ರಣ / House Construction for Flood affected Families in Kodagu District, Madhe Village

"3630 ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಮಾದರಿ ಮನೆ-ಗದಗ" / Model house constructed under "Construction of 3630 house in Gadag"

5616 ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಮಾದರಿ ಮನೆ - ಬಳ್ಳಾರಿ / Bellary 5616 AHP Project, Model House under Construction

ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ವೀಡಿಯೋ / Video from Government of India