ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ | Government of Karnataka

logo

ಕೊಡಗು ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದಿಂದ ಮನೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಸಂತ್ರಸ್ಥರಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಮನೆಗಳು - ಕರ್ಣಂಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ

ಕೊಡಗು ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದಿಂದ ಮನೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಸಂತ್ರಸ್ಥರಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಮನೆಗಳು - ಮಾದಾಪುರ ಗ್ರಾಮ

ಕೊಡಗು ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದಿಂದ ಮನೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಸಂತ್ರಸ್ಥರಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಮನೆಗಳು - ಮಧೆ ಗ್ರಾಮ

ಕೊಡಗು ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದಿಂದ ಮನೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಸಂತ್ರಸ್ಥರಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಮನೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯ (Madapura)

ಕೊಡಗು ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದಿಂದ ಮನೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಸಂತ್ರಸ್ಥರಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಮನೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯ (Karngere)

ಕೊಡಗು ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದಿಂದ ಮನೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಸಂತ್ರಸ್ಥರಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಮನೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯ (Madhe)

ಕೊಡಗು ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದಿಂದ ಮನೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಸಂತ್ರಸ್ಥರಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಮನೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳ ಪಕ್ಷಿ ನೋಟ

ಕೊಡಗು ಬುಡಕಟ್ಟು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಮನೆಗಳ ಪಕ್ಷಿ ನೋಟ - ಗುಡ್ಡೆಹೊಸುರು, ಬಾಡಗೊಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶ (ದಿಡ್ದಳ್ಳಿ)

ಬಸವನ ಬಾಗೆವಾಡಿ, ಹಳಿಯಾಳ, ಗದಗ, ಕನಕಪುರ ಪಿ.ಎಮ್.ಎ.ವೈ(ಯು) ಯೋಜನೆಯ ಮನೆಗಳು

ಪಿ.ಎಮ್.ಎ.ವೈ(ಯು) ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ - 15/06/2019

ಪಿ.ಎಮ್.ಎ.ವೈ(ಯು) ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ - 14/06/2019

ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಹಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಗತಿ - ಬಿದರಹಳ್ಳಿ

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವಾಲಯ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ರವರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಭ

ಅರಸಿಕೆರೆ ನಗರದ ಎ.ಹೆಚ್.ಪಿ ಯೋಜನೆಯ 1310 ಮನೆಗಳ ಸ್ಥಳ ವೀಕ್ಷಣೆ

ಎ.ಎಚ್.ಪಿ ಯೋಜನೆ, ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ, ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ

ಕೆ.ಎಸ್.ಡಿ.ಬಿ, ಪಿ.ಎಮ್.ಎ.ವೈ.ಯು ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎ.ಎಚ್.ಪಿ ಯೋಜನೆ, ವಿಜಯಪುರ

ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಸಮಾರಂಭ - ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ 1 ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಹಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ,ಕುದುರೆಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ - 08/03/2019

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ (ನಗರ), ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು - ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ

ಕುಷ್ಠರೋಗದಿಂದ ಗುಣಮುಖರಾದವರಿಗೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುವ ಆಶ್ರಯ ವಸತಿ ಮನೆಗಳು - ಬ್ಯಾಲೆಕೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ (ನಗರ) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ, ನವದೆಹಲಿ

"ನನ್ನ ಮನೆ" ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯಗಳು - ಕೊಡತಿ

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ (ನಗರ) - ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು

ಕೊಡತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭೇಟಿ - ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2018ರ ಪ್ರಗತಿ ಪರೀಶೀಲನೆ, ಕ್ಷೇತ್ರ ಭೇಟಿ, ತರಭೇತಿ, ಕ್ಷೇತ್ರ ಭೇಟಿ

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ (ಗ್ರಾಮೀಣ) ಯೋಜನೆಯಡಿ 'ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಮನೆಗಳು' ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2017-2018(1st Rank)

ಇ-ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ವಿನೂತನವಾಗಿ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ಬಳಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 'ಜಿಪಿಎಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಆಧಾರಿತ ಹೌಸಿಂಗ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ' ಗೆ 2016-2017ನೇ ಸಾಲಿನ ನಾಗರಿಕ ಸ್ನೇಹಿ ಇ-ಆಡಳಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

"ಸ್ಪಂದನಾ - ವಸತಿ" ಸಹಾಯ ವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರ

ಎ ಎಚ್ ಪಿ ಯೋಜನೆಗಳು - ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ (ನಗರ)

ರಾಗಾಗ್ರಾವನಿನಿದ ಗುಜರಾತ್ ಭೇಟಿ

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮೋಹುಆ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ರಾಗಾಗ್ರಾವನಿನಿದ ಭೇಟಿ

ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮೋಹುಆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಭೆ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಮೋಹುಆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ 29ನೇ ಸಿ ಎಸ್ ಎಂ ಸಿ ಸಭೆ, ಹೊಸ ದೆಹಲಿ

ಎಂ ಐ ಎಸ್ ತರಭೇತಿ ಹಾಗೂ ಜಿಯೋಟ್ಯಾಗಿಂಗ್ (ನಗರ)

ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಮನೆ - ಪ್ರಾರಂಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಮೋಹುಆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಎ ಎಚ್ ಪಿ ಹಾಗೂ ಬಿ ಎಲ್ ಸಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಪರೀಶೀಲನೆ - ರಾಮನಗರ, ಕನಕಪುರ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು.

ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಫೋಟೋಗಳು

ಎಂಐಎಸ್ ತರಭೇತಿ ಹಾಗೂ ಜಿಯೋಟ್ಯಾಗಿಂಗ್ (ನಗರ)

ಮನೆ ಫೋಟೋಗಳುಲೇಔಟ್ ಫೋಟೋಗಳು