• ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ/Government of Karnataka

ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಹಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಸತಿ ಯೋಜನೆ /CM One Lakh Housing Scheme - Bengaluru

ಬಹುಮಹಡಿ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ 3ಡಿ ವೀಕ್ಷಣೆ / 3D View of Multistorey Building