ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ | Government of Karnataka

                                                                               
Rajiv Gandhi Housing Corporation Limited
(A Government Of Karnataka Enterprise)
                                                                               
Cauvery Bhavan, 9th Floor, C & F Block
K. G. Road, Bengaluru - 560009
Fax: 91-080-22247317
Email ID: rgrhcl@nic.in

ಒಟ್ಟು ದೂರು ಸ್ಥಿತಿ / Overall Complaint Status
(ರಿಂದ/Since 21-DEC-2017)

ಯೋಜನೆವಾರು/Scheme Wiseಜಿಲ್ಲೆ ವಾರು/District Wiseತಾಲ್ಲೂಕವಾರು/Taluk Wiseಗ್ರಾ.ಪಂವಾರು/GP Wiseಸಮಸ್ಯೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಕರೆಗಳು/Issue Wiseವಿಭಾಗವಾರು/Division Wiseದಿನವಾರು/Day wise