ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ | Government of Karnataka

logo

ಒಟ್ಟು ದೂರು ಸ್ಥಿತಿ / Overall Complaint Status
(ರಿಂದ/Since 21-DEC-2017)

ಯೋಜನೆವಾರು/Scheme Wiseಜಿಲ್ಲೆ ವಾರು/District Wiseತಾಲ್ಲೂಕವಾರು/Taluk Wiseಗ್ರಾ.ಪಂವಾರು/GP Wiseಸಮಸ್ಯೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಕರೆಗಳು/Issue Wiseವಿಭಾಗವಾರು/Division Wiseದಿನವಾರು/Day wise