ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ | Government of Karnataka

                                                                               
Rajiv Gandhi Housing Corporation Limited
(A Government Of Karnataka Enterprise)
                                                                               
Cauvery Bhavan, 9th Floor, C & F Block
K. G. Road, Bengaluru - 560009
Fax: 91-080-22247317
Email ID: rgrhcl@nic.in

Schemewise Report Since Inception

SchemeGovt. TargetBenf. SelectedCompletedUnstartedFoundationLintelRoof
Basava Housing Scheme 1904129 1356198 777492 138390 94780 51854 53963
Basava Housing Scheme_Additional 174695 66805 33993 17949 6314 3658 3339
Devraj Urs Housing Scheme-Rural 52337 22282 8095 4924 2642 2705 3309
Devraj Urs Housing Scheme-Urban 3100 623 149 236 61 72 92
Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 354254 260908 57656 91665 39221 35262 30458
Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural-Additional 2742 2737 1388 313 433 316 268
Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 150539 47758 8398 19562 5457 7368 6453
IAY 1101709 48340 35819 64 1120 1045 1191
IAY 1101709 651395 479767 871 25717 17563 20877
IAY Backlog 533539 583159 539870 0 0 0 0
MSDP-Urban 14 4 6 1 2 1
PMAY(G) 158065 78901 10816 32786 14334 10777 8308
PMAY(G)-Additional 74230 13045 202 8494 3046 897 327
Rural Ambedkar 90120 20306 12388 77 1912 1050 1145
Rural Ambedkar Backlog 275198 250168 154495 3628 1852 835 788
Rural Ashraya Backlog 1608515 1590784 1360581 8007 12561 6843 7635
Rural Special Housing Backlog 40781 39031 34674 297 757 280 286
Rural Special Housing Schemes 53678 40554 23467 6391 3623 2291 2417
Special Development Plan 14716 11101 8433 152 453 304 384
Urban Ambedkar 16983 10024 9556 0 0 0 0
Urban Ashraya Backlog Houses 237479 159148 137702 0 0 0 0
Urban Special Housing Backlog 1079 1055 723 0 0 0 0
Urban Special Housing Schemes 1867 1640 716 365 165 93 81
Vajpayee Urban Housing Scheme_Additional 9275 2657 1348 900 153 68 103
Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 254936 133283 48529 18419 10910 8202 7627
Total 8215675 5391902 3746257 353490 225511 151483 149051