ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ | Government of Karnataka

                                                                               
Rajiv Gandhi Housing Corporation Limited
(A Government Of Karnataka Enterprise)
                                                                               
Cauvery Bhavan, 9th Floor, C & F Block
K. G. Road, Bengaluru - 560009
Fax: 91-080-22247317
Email ID: rgrhcl@nic.in
ಗುರಿ ಬಳಕೆ ವಿವರ/Target Utilization Detailಯೋಜನೆ/Scheme : ಶ್ರೇಣಿ/Series Year :