ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ | Government of Karnataka

                                                                               
Rajiv Gandhi Housing Corporation Limited
(A Government Of Karnataka Enterprise)
                                                                               
Cauvery Bhavan, 9th Floor, C & F Block
K. G. Road, Bengaluru - 560009
Fax: 91-080-22247317
Email ID: rgrhcl@nic.in
ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ 2016-2017 ರಿಂದ
Beneficiary Approval Pending Status 2016-2017 onwards

ಯೋಜನೆ/Scheme : ಉಪಯೋಜನೆ/SubScheme : ಶ್ರೇಣಿ/Series Year :