• ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ/Government of Karnataka

ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ 2016-2017 ರಿಂದ/Beneficiary Approval Pending Status 2016-2017 onwardsಯೋಜನೆ/Scheme : ಉಪಯೋಜನೆ/SubScheme : ಶ್ರೇಣಿ/Series Year :