ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ | Government of Karnataka

logo
ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ 2016-2017 ರಿಂದ
Beneficiary Approval Pending Status 2016-2017 onwards

ಯೋಜನೆ/Scheme : ಉಪಯೋಜನೆ/SubScheme : ಶ್ರೇಣಿ/Series Year :