ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ | Government of Karnataka

logo
ಹೆಸರು ತಿದ್ದುಪಡಿ ವರದಿ
Name Correction Report
ಹೆಸರು ತಿದ್ದುಪಡಿ ವರದಿ/Name Correction Report
ಕ್ರ.ಸಂ/Sl.Noಜಿಲ್ಲೆ/Districtಯೋಜನೆ/Schemeನಿಗಮದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ/Pending at RGRHCL
1
2
3
4
1 ಉಡುಪಿ ಪಿಎಮ್ಎವೈ(ಯು) 2
2 ಗದಗ ಪಿಎಮ್ಎವೈ(ಯು) 1
3 ಗದಗ ವಾಜಪೇಯಿ ನಗರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 3
4 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಪಿಎಮ್ಎವೈ(ಯು) 1
5 ಚಾಮರಾಜ ನಗರ ಪಿಎಮ್ಎವೈ(ಯು) 11
6 ದಾವಣಗೇರೆ ಪಿಎಮ್ಎವೈ(ಯು) 3
7 ಬೆಳಗಾವಿ ಪಿಎಮ್ಎವೈ(ಯು) 1
8 ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರ ವಿಶೇಷ ವರ್ಗದ ಯೋಜನೆ 1
9 ಬಳ್ಳಾರಿ ಪಿಎಮ್ಎವೈ(ಯು) 1
10 ಮಂಡ್ಯ ಪಿಎಮ್ಎವೈ(ಯು) 1
11 ರಾಯಚೂರು ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ ಯೋಜನೆ-ನಗರ 1
12 ರಾಯಚೂರು ಪಿಎಮ್ಎವೈ(ಯು) 1
13 ವಿಜಯಪುರ ದೇವರಾಜ್ ಅರಸು ವಸತಿ ಯೋಜನೆ -ನಗರ 7
14 ವಿಜಯಪುರ ಪಿಎಮ್ಎವೈ(ಯು) 1
15 ವಿಜಯಪುರ ವಾಜಪೇಯಿ ನಗರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 1
16 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ ಯೋಜನೆ-ನಗರ 1
   ಒಟ್ಟು/Total 37