ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ | Government of Karnataka

logo
Name Correction PendingName Correction Pending
Sl.NoDistrictSchemePending at RGRHCL
1
2
3
4
1 Bagalkot Basava Housing Scheme 4
2 Bagalkot Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2
3 Ballari Basava Housing Scheme 2
4 Ballari Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 1
5 Belagavi Basava Housing Scheme 8
6 Belagavi Basava Housing Scheme_Additional 1
7 Belagavi Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 5
8 Belagavi IAY 3
9 Belagavi PMAY(G) 1
10 Belagavi PMAY(G)-Additional 2
11 Bengaluru Rural Basava Housing Scheme 3
12 Bengaluru Rural Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2
13 Bengaluru Urban Basava Housing Scheme 1
14 Bidar Basava Housing Scheme 2
15 Chamarajanagar Basava Housing Scheme 1
16 Chamarajanagar Basava Housing Scheme_Additional 3
17 Chamarajanagar Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 5
18 Chamarajanagar PMAY(G) 1
19 Chamarajanagar PMAY(G)-Additional 1
20 Chikkaballapur Basava Housing Scheme 3
21 Chikkaballapur Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 6
22 Chikkamagaluru Basava Housing Scheme 5
23 Chitradurga Basava Housing Scheme 1
24 Chitradurga PMAY(G) 2
25 Davanagere Basava Housing Scheme 1
26 Davanagere Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 3
27 Dharwad Basava Housing Scheme 4
28 Gadag Basava Housing Scheme 5
29 Gadag Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 3
30 Gadag PMAY(G)-Additional 1
31 Hassan Basava Housing Scheme 14
32 Hassan Basava Housing Scheme_Additional 11
33 Hassan Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 12
34 Haveri Basava Housing Scheme 12
35 Haveri Basava Housing Scheme_Additional 2
36 Haveri Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 5
37 Kalaburagi Basava Housing Scheme 3
38 Kalaburagi PMAY(G) 2
39 Kodagu Basava Housing Scheme 2
40 Kolar Basava Housing Scheme 5
41 Kolar Basava Housing Scheme_Additional 1
42 Kolar Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 7
43 Kolar Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural-Additional 3
44 Kolar Rural Ambedkar 1
45 Koppal Basava Housing Scheme 9
46 Koppal Basava Housing Scheme_Additional 1
47 Koppal Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 1
48 Koppal PMAY(G) 1
49 Mandya Basava Housing Scheme 14
50 Mandya Basava Housing Scheme_Additional 6
51 Mandya Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 1
52 Mysuru Basava Housing Scheme 4
53 Mysuru Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 7
54 Mysuru IAY 1
55 Mysuru PMAY(G)-Additional 1
56 Mysuru Rural Ambedkar 1
57 Raichur Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 1
58 Raichur PMAY(G)-Additional 1
59 Ramanagara Basava Housing Scheme 1
60 Ramanagara Basava Housing Scheme_Additional 1
61 Ramanagara Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 1
62 Tumakuru Basava Housing Scheme 7
63 Tumakuru Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2
64 Tumakuru Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 1
65 Tumakuru PMAY(G) 2
66 Vijayapura Basava Housing Scheme 2
67 Vijayapura Basava Housing Scheme_Additional 39
68 Vijayapura Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 8
69 Vijayapura Rural Ashraya 1
70 Yadgiri Devraj Urs Housing Scheme-Rural 8
71 Yadgiri Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 5
72 Yadgiri PMAY(G)-Additional 1
   Total 290