ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ | Government of Karnataka

logo

ವಸತಿ ನಿವೇಶನಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಹಿತಿ/ House Sites Distributed Details

ಶ್ರೇಣಿ/Series Year :