ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ | Government of Karnataka

                                                                               
Rajiv Gandhi Housing Corporation Limited
(A Government Of Karnataka Enterprise)
                                                                               
Cauvery Bhavan, 9th Floor, C & F Block
K. G. Road, Bengaluru - 560009
Fax: 91-080-22247317
Email ID: rgrhcl@nic.in

Categorywise Flood Report


CategoryDC ApprovedGPS Based Photos Audit StatusPassbook Status
Sl.NoCategoryAuthorizedUnAuthorizedTotalAuthorizedUnAuthorizedTotalTotalOKNot OkPendingOKNOT OKPendingNDRF/SDRF Released AmountAmt Released by RGHCL
1
234567891011121314151617
1 ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮನೆಗಳು (ಶೇಕಡ 75% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು) 18345 1306 19651 17177 837 18014 57094 54498 777 1819 10573 558 4317 251716191 4743345931