ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ | Government of Karnataka

logo

Categorywise Flood Report


CategoryDC ApprovedGPS Based Photos Audit StatusPassbook Status
Sl.NoCategoryAuthorizedUnAuthorizedTotalAuthorizedUnAuthorizedTotalTotalOKNot OkPendingOKNOT OKPendingNDRF/SDRF Released AmountAmt Released by RGHCL
1
234567891011121314151617
1 ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮನೆಗಳು (ಶೇಕಡ 75% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು) 12277 1116 13393 11305 750 12055 40879 38957 862 1060 10982 5 84 26139081 3610016078