ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ | Government of Karnataka

logo

Categorywise Flood Report


CategoryDC ApprovedGPS Based Photos Audit StatusPassbook Status
Sl.NoCategoryAuthorizedUnAuthorizedTotalAuthorizedUnAuthorizedTotalTotalOKNot OkPendingOKNOT OKPendingNDRF/SDRF Released AmountAmt Released by RGHCL
1
234567891011121314151617
1 ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮನೆಗಳು (ಶೇಕಡ 75% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು) 11130 1069 12199 10143 729 10872 27821 25671 849 1301 9930 15 18 22764049 2381643296