• ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ/Government of Karnataka

Categorywise Flood ReportCategoryDC ApprovedGPS Based Photos Audit StatusPassbook Status
Sl.NoCategoryAuthorizedUnAuthorizedTotalAuthorizedUnAuthorizedTotalTotalOKNot OkPendingOKNOT OKPendingNDRF/SDRF Released AmountAmt Released by RGHCL
1
234567891011121314151617
1 ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮನೆಗಳು (ಶೇಕಡ 75% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು) 18542 1311 19853 17332 838 18170 68084 66486 737 861 10576 556 5517 270010891 5887128434