• ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ/Government of Karnataka

Rent/Tin Shed ReportPassbook Status
Sl.NoCategoryTotal EnteredDC ApprovalOKNot OkPendingRelease Amt
1
2345678
1 Rent 11936 11172 7144 432 432 3862455609