ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ | Government of Karnataka

logo
Physical Progress Report
Scheme : Series Year :


9B. GPS Based Physical Progress
GPS Status
Selected BeneficiariesPhysical ProgressTotalShouchalaya
Sl.NoDistrictSchemeSeriesYearGovt.TargetSCSTGENMINTotalPhy. HandicapUnstardFound.LintelRoofCompl.TotalShouchalayaTotal GPSTotal OKTotal NOKGPSOKNOKAudit PendingBlockedNot.RecAmt to be Released as per OK Photos in lakhsTotal Amt Released in lakhs
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1 Bagalkot Devraj Urs-Urban-Artisans-I&C Dept Individual 2016-2017 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2
2 Bagalkot Devraj Urs-Urban-Devadasi-KSWDC 2016-2017 19 11 0 0 0 11 0 1 1 2 0 7 10 0 10 9 0 0 0 0 0 0 0 0 13.95
3 Bagalkot Devraj Urs-Urban-Leather Artisans-(LIDKAR) 2016-2017 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Bagalkot Devraj Urs-Urban- 2016-2017 80 0 0 46 0 46 0 11 2 6 5 22 35 0 35 34 1 0 0 0 0 0 0 0 62.7
5 Bagalkot Devraj Urs-Urban- 2017-2018 69 0 0 38 1 39 0 27 11 0 1 0 12 0 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 1.65006
6 Bagalkot Devraj Urs-Urban-Widows 2017-2018 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Bagalkot Devraj Urs-Urban-Transgender 2017-2018 9 0 0 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Bagalkot Devraj Urs-Urban-Devadasi-KSWDC 2017-2018 8 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Bagalkot Devraj Urs-Urban-Artisans-I&C Dept Individual 2017-2018 3 1 0 1 0 2 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Bagalkot Dr.B.R Ambedkar Nivas-Urban- 2015-2016 753 593 153 0 0 746 0 125 28 44 75 473 620 0 620 609 5 0 0 0 0 1 0 0 959.52598
11 Bagalkot Dr.B.R Ambedkar Nivas-Urban- 2016-2017 1452 951 218 0 0 1169 0 319 118 119 138 475 850 0 852 839 12 0 0 0 0 0 0 0 1064.51252
12 Bagalkot Dr.B.R Ambedkar Nivas-Urban- 2017-2018 1957 865 51 0 0 916 0 257 431 181 28 15 655 0 655 652 3 0 0 0 0 4 0 0 60.97042
13 Bagalkot PMAY(U)- 2015-2016 2844 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Bagalkot PMAY(U)- 2016-2017 1630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Bagalkot Urban Special Housing-Devadasi 2009-2010 19 11 0 0 0 11 0 0 0 1 2 8 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Bagalkot Urban Special Housing-Devadasi 2010-2011 226 58 14 2 0 74 0 0 0 0 2 67 69 0 8 8 0 0 0 0 0 5 0 0 0
17 Bagalkot Urban Special Housing-Devadasi 2013-2014 9 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.19 1.2
18 Bagalkot Urban Special Housing-Expl.Women 2014-2015 6 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Bagalkot Urban Special Housing-Nomadic Tribes 2014-2015 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Bagalkot Urban Special Housing-Living on Foothpath/ Public Place 2014-2015 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Bagalkot Urban Special Housing-Transgender 2014-2015 5 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Bagalkot Urban Special Housing-Devadasi 2014-2015 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.198 1.198
23 Bagalkot Urban Special Housing-HIV 2014-2015 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Bagalkot Urban Special Housing-Phy. Handicap 2014-2015 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Bagalkot Urban Special Housing-Leprosy Cured 2014-2015 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Bagalkot Urban Special Housing-Scavengers 2014-2015 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Bagalkot Urban Special Housing-Devadasi-KSWDC 2014-2015 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Bagalkot Urban Special Housing-Artisans-I&C Dept Individual 2014-2015 12 2 0 6 1 9 0 0 0 0 1 8 9 2 9 5 2 2 0 0 2 0 0 15.4 15.4
29 Bagalkot Urban Special Housing-Artisans-I&C Dept Group House 2014-2015 20 4 3 12 1 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Bagalkot Urban Special Housing-Leather Artisans-(LIDKAR) 2015-2016 14 3 0 0 0 3 0 1 1 0 0 1 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2.75
31 Bagalkot Urban Special Housing-Devadasi-KSWDC 2015-2016 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Bagalkot Urban Special Housing-Scavengers 2015-2016 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Bagalkot Urban Special Housing-Widows 2015-2016 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Bagalkot Urban Special Housing-Phy. Handicap 2015-2016 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Bagalkot Urban Special Housing-Leprosy Cured 2015-2016 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Bagalkot Urban Special Housing-HIV 2015-2016 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Bagalkot Urban Special Housing-Devadasi 2015-2016 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Bagalkot Urban Special Housing-Transgender 2015-2016 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Bagalkot Urban Special Housing-Living on Foothpath/ Public Place 2015-2016 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Bagalkot Urban Special Housing-Nomadic Tribes 2015-2016 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Bagalkot Urban Special Housing-Expl.Women 2015-2016 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Bagalkot Vajpayee Urban Housing_Addl- 2013-2014 200 57 6 91 46 200 0 15 3 4 4 149 160 4 160 150 4 4 0 0 4 25 0 182.686 184.182
43 Bagalkot Vajpayee Urban Housing_Addl- 2017-2018 2200 0 0 417 49 466 0 155 78 136 53 44 311 0 312 310 1 0 0 0 0 0 0 0 159.71854
44 Bagalkot Vajpayee Urban Housing- 2010-2011 2050 1048 155 2664 1113 4980 0 46 143 58 12 1832 2045 0 816 800 15 0 0 0 0 2889 0 0 854.37801
45 Bagalkot Vajpayee Urban Housing- 2012-2013 5300 195 23 452 193 863 0 1 26 1 13 183 223 0 196 176 9 0 0 0 0 639 0 0 18.538
46 Bagalkot Vajpayee Urban Housing- 2013-2014 1245 209 25 471 257 962 0 0 11 13 25 676 725 0 725 695 23 0 0 0 0 237 0 819.69 817.89
47 Bagalkot Vajpayee Urban Housing- 2015-2016 2320 732 82 1167 334 2315 0 216 69 115 197 1303 1684 0 1685 1666 17 0 0 0 0 414 0 1817.35 1957.01805
48 Bagalkot Vajpayee Urban Housing- 2016-2017 1594 454 47 689 251 1441 0 615 121 134 136 435 826 0 826 819 7 0 0 0 0 0 0