ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ | Government of Karnataka

logo
Physical Progress Report
Scheme : Series Year :


9B. GPS Based Physical Progress
GPS Status
Selected BeneficiariesPhysical ProgressTotalShouchalaya
Sl.NoDistrictSchemeSeriesYearGovt.TargetSCSTGENMINTotalPhy. HandicapUnstardFound.LintelRoofCompl.TotalShouchalayaTotal GPSTotal OKTotal NOKGPSOKNOKAudit PendingBlockedNot.RecAmt to be Released as per OK Photos in lakhsTotal Amt Released in lakhs
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1 Bagalkot Devraj Urs-Urban-Artisans-I&C Dept Individual 2016-2017 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2
2 Bagalkot Devraj Urs-Urban-Weavers(Texttile_dept) 2016-2017 86 0 0 46 0 46 0 11 5 5 4 21 35 0 35 34 1 0 0 0 0 0 0 0 58.85001
3 Bagalkot Devraj Urs-Urban-Leather Artisans-(LIDKAR) 2016-2017 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Bagalkot Devraj Urs-Urban-Devadasi-KSWDC 2016-2017 19 11 0 0 0 11 0 1 1 2 0 7 10 0 10 9 0 0 0 0 0 0 0 0 13.95
5 Bagalkot Devraj Urs-Urban-Weavers(Texttile_dept) 2017-2018 69 0 0 8 0 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Bagalkot Devraj Urs-Urban-Widows 2017-2018 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Bagalkot Devraj Urs-Urban-Transgender 2017-2018 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Bagalkot Devraj Urs-Urban-Devadasi-KSWDC 2017-2018 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Bagalkot Devraj Urs-Urban-Artisans-I&C Dept Individual 2017-2018 3 1 0 1 0 2 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Bagalkot Dr.B.R Ambedkar Nivas-Urban- 2015-2016 753 593 153 0 0 746 0 127 28 58 69 463 618 0 618 608 5 0 0 0 0 1 0 0 959.97602
11 Bagalkot Dr.B.R Ambedkar Nivas-Urban- 2016-2017 1452 951 218 0 0 1169 0 330 123 130 153 433 839 0 839 828 10 0 0 0 1 0 0 0 1064.51275
12 Bagalkot Dr.B.R Ambedkar Nivas-Urban- 2017-2018 1957 865 51 0 0 916 0 380 388 128 11 3 530 0 533 528 5 0 0 0 0 6 0 0 60.97047
13 Bagalkot PMAY(U)- 2015-2016 2925 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Bagalkot PMAY(U)- 2016-2017 1610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Bagalkot Urban Special Housing-Devadasi 2009-2010 19 11 0 0 0 11 0 0 0 1 2 8 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Bagalkot Urban Special Housing-Devadasi 2010-2011 226 58 14 2 0 74 0 0 0 0 2 67 69 0 8 8 0 0 0 0 0 5 0 0 0
17 Bagalkot Urban Special Housing-Devadasi 2013-2014 9 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.19 1.2
18 Bagalkot Urban Special Housing-Artisans-I&C Dept Individual 2014-2015 12 2 0 6 1 9 0 0 0 0 1 8 9 2 9 5 2 2 0 0 2 0 0 15.4 15.4
19 Bagalkot Urban Special Housing-Expl.Women 2014-2015 6 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Bagalkot Urban Special Housing-Leprosy Cured 2014-2015 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Bagalkot Urban Special Housing-Transgender 2014-2015 5 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Bagalkot Urban Special Housing-HIV 2014-2015 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Bagalkot Urban Special Housing-Devadasi 2014-2015 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.198 1.198
24 Bagalkot Urban Special Housing-Scavengers 2014-2015 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Bagalkot Urban Special Housing-Phy. Handicap 2014-2015 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Bagalkot Urban Special Housing-Artisans-I&C Dept Group House 2014-2015 20 4 3 12 1 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Bagalkot Urban Special Housing-Living on Foothpath/ Public Place 2014-2015 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Bagalkot Urban Special Housing-Devadasi-KSWDC 2014-2015 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Bagalkot Urban Special Housing-Nomadic Tribes 2014-2015 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Bagalkot Urban Special Housing-Leprosy Cured 2015-2016 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Bagalkot Urban Special Housing-Scavengers 2015-2016 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Bagalkot Urban Special Housing-Expl.Women 2015-2016 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Bagalkot Urban Special Housing-Devadasi 2015-2016 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Bagalkot Urban Special Housing-HIV 2015-2016 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Bagalkot Urban Special Housing-Leather Artisans-(LIDKAR) 2015-2016 14 3 0 0 0 3 0 1 1 0 0 1 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2.75
36 Bagalkot Urban Special Housing-Devadasi-KSWDC 2015-2016 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Bagalkot Urban Special Housing-Living on Foothpath/ Public Place 2015-2016 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Bagalkot Urban Special Housing-Transgender 2015-2016 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Bagalkot Urban Special Housing-Phy. Handicap 2015-2016 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Bagalkot Urban Special Housing-Nomadic Tribes 2015-2016 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Bagalkot Urban Special Housing-Widows 2015-2016 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Bagalkot Vajpayee Urban Housing_Addl- 2013-2014 200 57 6 91 46 200 0 15 3 4 5 148 160 4 160 150 4 4 0 0 4 25 0 182.386 183.582
43 Bagalkot Vajpayee Urban Housing_Addl- 2017-2018 2200 0 0 417 49 466 0 243 125 92 5 1 223 0 223 223 0 0 0 0 0 0 0 0 75.57057
44 Bagalkot Vajpayee Urban Housing- 2010-2011 2050 1048 155 2664 1113 4980 0 46 144 59 13 1830 2046 0 814 799 14 0 0 0 0 2889 0 0 854.02801
45 Bagalkot Vajpayee Urban Housing- 2012-2013 5300 195 23 452 193 863 0 1 26 1 13 183 223 0 196 176 9 0 0 0 0 639 0 0 18.538
46 Bagalkot Vajpayee Urban Housing- 2013-2014 1245 209 25 471 257 962 0 0 11 13 26 675 725 0 725 695 23 0 0 0 0 237 0 819.39 817.59
47 Bagalkot Vajpayee Urban Housing- 2015-2016 2320 732 82 1167 334 2315 0 219 73 132 210 1266 1681 0 1682 1663 17 0 0 0 0 414 0 1796.056 1931.82828
48 Bagalkot Vajpayee Urban Housing- 2016-2017 1594 454 47 689 251 1441 0 623 143 132 152 391 818 0 818 811 7 0 0 0 1 0 0 0 768.80787
49 Bagalkot Vajpayee Urban Housing- 2017-2018 1034 0 0 784 136 920 0 289 114 167 211 138 630 0 634 627 5 0 0 0 0 1 0 0 461.72506
50 Ballari Devraj Urs-Urban-Leather Artisans-(LIDKAR) 2016-2017 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0