• ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ/Government of Karnataka

ಯೋಜನೆವಾರು ವರದಿ 2010-2011 ರಿಂದ/Schemewise Report 2010-2011 Onwards


ಯೋಜನೆ/Schemeಶ್ರೇಣಿ/Seriesಗುರಿ/Targetಫ.ಆಯ್ಕೆ/Benf. Selectedಪೂರ್ಣ/Completedಪ್ರಾರಂಭವಾಗದ/Unstartedತಳಪಾಯ/Foundationಗೋಡೆ/Lintelಛಾವಣಿ/Roof
ಇಂದಿರಾ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ 2011-2012 128566 182082 141160 228 3587 2174 2988
ಇಂದಿರಾ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ 2011-2012 128566 48340 35819 64 1120 1045 1191
ಇಂದಿರಾ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ 2012-2013 107210 155977 110045 181 4782 2283 3234
ಇಂದಿರಾ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ 2013-2014 106198 101830 81479 91 5155 2630 2479
ಇಂದಿರಾ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ 2014-2015 112202 108191 79251 164 6056 4207 4682
ಇಂದಿರಾ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ 2015-2016 113994 103315 67832 207 6137 6269 7494
ಪಿ.ಎಂ.ಎ.ವೈ (ಗ್ರಾ) 2016-2017 72278 66430 10804 21724 13170 10627 8274
ಪಿ.ಎಂ.ಎ.ವೈ (ಗ್ರಾ) 2017-2018 85787 12471 12 11062 1164 150 34
ಪಿ.ಎಂ.ಎ.ವೈ (ಗ್ರಾ) - ಹೆಚ್ಚುವರಿ 2016-2017 74230 13045 202 8494 3046 897 327
  ಒಟ್ಟು/Total 929031 791681 526604 42215 44217 30282 30703