• ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ/Government of Karnataka

ಯೋಜನೆವಾರು ವರದಿ 2010-2011 ರಿಂದ/Schemewise Report 2010-2011 Onwards


ಯೋಜನೆ/Schemeಶ್ರೇಣಿ/Seriesಗುರಿ/Targetಫ.ಆಯ್ಕೆ/Benf. Selectedಪೂರ್ಣ/Completedಪ್ರಾರಂಭವಾಗದ/Unstartedತಳಪಾಯ/Foundationಗೋಡೆ/Lintelಛಾವಣಿ/Roof
ದೇವರಾಜ್ ಅರಸು ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 2015-2016 1 1 0 1 0 0 0
ದೇವರಾಜ್ ಅರಸು ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 2016-2017 47700 21142 8095 3924 2586 2696 3308
ದೇವರಾಜ್ ಅರಸು ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 2017-2018 4636 1139 0 999 56 9 1
  ಒಟ್ಟು/Total 52337 22282 8095 4924 2642 2705 3309