ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ | Government of Karnataka

                                                                               
Rajiv Gandhi Housing Corporation Limited
(A Government Of Karnataka Enterprise)
                                                                               
Cauvery Bhavan, 9th Floor, C & F Block
K. G. Road, Bengaluru - 560009
Fax: 91-080-22247317
Email ID: rgrhcl@nic.in

ಯೋಜನೆವಾರು ವರದಿ 2010-2011 ರಿಂದ/Schemewise Report 2010-2011 Onwards
ಯೋಜನೆ/Schemeಶ್ರೇಣಿ/Seriesಗುರಿ/Targetಫ.ಆಯ್ಕೆ/Benf. Selectedಪೂರ್ಣ/Completedಪ್ರಾರಂಭವಾಗದ/Unstartedತಳಪಾಯ/Foundationಗೋಡೆ/Lintelಛಾವಣಿ/Roof
ದೇವರಾಜ್ ಅರಸು ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 2015-2016 1 1 0 1 0 0 0
ದೇವರಾಜ್ ಅರಸು ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 2016-2017 47700 21142 8095 3924 2586 2696 3308
ದೇವರಾಜ್ ಅರಸು ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 2017-2018 4636 1139 0 999 56 9 1
  ಒಟ್ಟು/Total 52337 22282 8095 4924 2642 2705 3309