• ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ/Government of Karnataka

ಯೋಜನೆವಾರು ವರದಿ 2010-2011 ರಿಂದ/Schemewise Report 2010-2011 Onwards


ಯೋಜನೆ/Schemeಶ್ರೇಣಿ/Seriesಗುರಿ/Targetಫ.ಆಯ್ಕೆ/Benf. Selectedಪೂರ್ಣ/Completedಪ್ರಾರಂಭವಾಗದ/Unstartedತಳಪಾಯ/Foundationಗೋಡೆ/Lintelಛಾವಣಿ/Roof
ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ ಯೋಜನೆ -ಗ್ರಾಮೀಣ 2015-2016 99797 95899 34484 21656 11808 12279 12596
ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ ಯೋಜನೆ -ಗ್ರಾಮೀಣ 2016-2017 153987 140700 22933 47148 26562 22749 17764
ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ ಯೋಜನೆ -ಗ್ರಾಮೀಣ 2017-2018 100470 24309 239 22861 851 234 98
ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ ಯೋಜನೆ -ಗ್ರಾಮೀಣ-ಹೆಚ್ಚುವರಿ 2015-2016 2742 2737 1388 313 433 316 268
  ಒಟ್ಟು/Total 356996 263645 59044 91978 39654 35578 30726