• ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ/Government of Karnataka

ಯೋಜನೆವಾರು ವರದಿ 2010-2011 ರಿಂದ/Schemewise Report 2010-2011 Onwards


ಯೋಜನೆ/Schemeಶ್ರೇಣಿ/Seriesಗುರಿ/Targetಫ.ಆಯ್ಕೆ/Benf. Selectedಪೂರ್ಣ/Completedಪ್ರಾರಂಭವಾಗದ/Unstartedತಳಪಾಯ/Foundationಗೋಡೆ/Lintelಛಾವಣಿ/Roof
ವಾಜಪೇಯಿ ನಗರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 2010-2011 50000 64237 25763 162 4626 2195 1675
ವಾಜಪೇಯಿ ನಗರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 2012-2013 100000 9999 3202 481 727 195 435
ವಾಜಪೇಯಿ ನಗರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 2013-2014 20000 16087 9989 94 748 432 493
ವಾಜಪೇಯಿ ನಗರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 2015-2016 27561 23895 7822 8467 2015 2498 2804
ವಾಜಪೇಯಿ ನಗರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 2016-2017 32377 18136 1753 8307 2777 2878 2220
ವಾಜಪೇಯಿ ನಗರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 2017-2018 24998 929 0 908 17 4 0
ವಾಜಪೇಯಿ ನಗರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ-ಹೆಚ್ಚುವರಿ 2013-2014 9275 2657 1348 900 153 68 103
  ಒಟ್ಟು/Total 264211 135940 49877 19319 11063 8270 7730